Znaleziono depesz: 243
2010-05-27 09:47 Festiwal Pieśni Religijnej dla mieszkańców Żuław i Mierzei Wiślanej (zapowiedź)

Festiwal Pieśni Religijnej dla mieszkańców Żuław i Mierzei Wiślanej odbędzie się 29 maja w sobotę w Kmiecinie. Festiwalowi towarzyszyć będą słowa Arystotelesa: „Należy urządzać muzyczne zawody i koncerty ku wytchnieniu ludzi”.

- Jest to trzecia edycja festiwalu religijnego. Organizuję go od początku mojej posługi w tej parafii - poinformował KAI ks. Józef Kożuchowski, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi.

Oprócz prezentacji dorobku artystycznego i talentu muzycznego celem tego przeglądu jest rozwój życia duchowego, pogłębienie zamiłowania do sztuki religijnej oraz budowanie współpracy mieszkańców Żuław i Mierzei Wiślanej.

W festiwalu mogą wziąć udział zespoły, chóry oraz soliści. Każdy wykonawca zaprezentuje dwa utwory muzyczne. Występy oceni niezależne jury, które przyzna również nagrody i wyróżnienia. Na wszystkich gości czeka także poczęstunek.

Muzyczną ucztę rozpocznie Msza św. o godz. 14.00.

Festiwal organizuje parafia pw. św. Jadwigi i parafialny oddział „Caritas”.
pp / Kmiecin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 27 maja 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-05-26 19:45 Elbląg: konferencja naukowa „Rodzice – szkoła – uczeń” (opis)

"Czy możliwa jest więź między rodzicami a szkołą?” – zastanawiali się uczestnicy konferencji zorganizowanej w ramach II Elbląskich Dni Rodziny. Otwierając spotkanie biskup elbląski Jan Styrna podkreślił: "Jesteśmy powołani przez Stwórcę, aby rozpoznawać, czym jest rodzina i czym ona powinna być".

O różnych obliczach przemocy domowej mówiła dr Irena Srokosz z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Na wstępie zaznaczyła, iż to rodzice wskazują normy zachowań i powinni być przykładem dla dzieci. Niepokojący jest fakt, że coraz częściej mamy do czynienia z kryzysem rodziny, w której akty przemocy nie są już rzadkością. Oznacza to, że dom przestaje być oazą bezpieczeństwa, spokoju i zaufania.

Prelegentka zwróciła uwagę, że o przemocy domowej można mówić wówczas, gdy jest to umyślne działanie lub zaniechanie działań, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. W dalszym ciągu wystąpienia skupiła się na tym, w jaki sposób przemoc domowa wpływa na zachowania dzieci.

"Dziecko doświadcza wielu sytuacji trudnych emocjonalnie. Bywa wciągane w świat dorosłych i stawiane wobec konieczności dokonywania wyborów, często stając się «kartą przetargową» między dorosłymi, np. w sytuacji konfliktów okołorozwodowych" – tłumaczyła dr Srokosz. Zaznaczyła, że dzieci często czują się winne, ponieważ rodzice po kłótni między sobą niejednokrotnie próbują dać upust swojej złości, wyładowując agresję właśnie na nich.

W zależności od fazy rozwoju dziecka, reaguje ono bardzo różnie na przemoc. Im dojrzalsza faza rozwoju, tym intensywniejsze są objawy zachowań u dzieci: od zaburzeń snu, moczenia nocnego, bólów brzucha przez trudności w nauce, wynikające z trudności ze skupieniem, niekontrolowane wybuchy złości aż do ucieczek z domu czy podejmowanych prób samobójczych.

Prelegentka zastanawiała się także, jaką postawę wobec zaobserwowanych przypadków przemocy domowej ma zająć szkoła i nauczyciel. Stwierdziła, że pedagog, mający odpowiednią wiedzę o przemocy, musi próbować pomóc ofierze. W takiej sytuacji należy skupić się na współpracy z domem poszkodowanego. Współpraca ta wymaga otwartości, a rozmowa z opiekunem czy rodzicem dziecka wymaga taktu i odpowiedniego podejścia, gdyż każda sytuacja jest inna i trudno o jakieś sprawdzone recepty.

Na problemy w stosunkach między nauczycielem a rodzicem wskazywała mgr Kamila Maciejkowicz, pedagog z elbląskiego I Liceum Ogólnokształcącego. Zastanawiała się, czy termin „naturalni wrogowie”, który w latach trzydziestych XX w. wprowadził amerykański socjolog William Waller jako opis relacji nauczyciel–rodzic, jest uzasadniony.

Podkreśliła, że zarówno rodzicom, jak i nauczycielom przyświeca jeden cel – wychowanie dzieci i młodzieży na przyzwoitych ludzi. Z czego wynikają zatem nieporozumienia między nimi? Badacze wskazują cztery źródła: unikanie odpowiedzialności - dom i szkoła przerzucają na siebie nawzajem odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia, obarczając drugą stronę ewentualnymi niepowodzeniami; styl życia - życie pod presją czasu, kariery i pieniędzy. Rodzice tłumaczą się brakiem czasu dla dzieci, a nauczyciele brak czasu uzasadniają dużą liczbą obowiązków; brak zainteresowania - szkoła nie reaguje na zmiany w zachowaniu uczniów i na ich uczniowskie, rodzice zaś oczekują, że szkoła wychowa ich dziecko; wzajemne ocenianie - niechęć obu stron do kontaktów indywidualnych, z czego wynika ograniczanie spotkań do grupowych zebrań, które obie strony mogą traktować jako konieczny, ale nieprzyjemny obowiązek.

W podsumowaniu Maciejkowicz podkreśliła, że dobry kontakt szkoły i domu jest konieczny i możliwy, jeżeli zachowa się kilka prostych zasad w kontaktach międzyosobowych. Są to: zrozumiały język, dialog – aktywna rozmowa obu stron, indywidualne rozmowy, wskazywanie mocnych stron ucznia, dzielenie się przemyśleniami i refleksjami. Wówczas ta tzw. „naturalna wrogość” zaniknie.

O konfliktach w rodzinie i ich wpływie na zachowania uczniów mówił ks. dr Mariusz Ostaszewski, diecezjalny duszpasterz rodzin. "Słowo konflikt należy rozumieć jako zderzenie się przeciwnych i wykluczających się nawzajem dążeń. Mnożenie się konfliktów wywołuje zaś stan kryzysu, który ujawnia, że dotychczasowe zasady współżycia i współpracy są niedostateczne i należy dokonać zmian w istniejącym układzie" – zauważył kapłan. Zaznaczył, że tam, gdzie żyją ludzie, są konflikty, ale dążenie do ich rozwiązywania jest szansą na rozwój miłości między ludźmi.

Układ konfliktów między rodzicami a dziećmi należy do bardzo ważnych zagadnień wychowawczych. Charakter interakcji społecznych między matką, ojcem i dzieckiem jest podstawą kształtowania się więzi rodzinnej, mającej ważne znaczenie dla pożądanego rozwoju dziecka - tłumaczył duszpasterz. Jako najczęstsze przyczyny konfliktów w rodzinie wymienił: słabe wyniki w nauce, złe zachowanie, niezaspokojone potrzeby materialne, brak wzajemnej wyrozumiałości, alkoholizm, trudne warunki mieszkaniowe i brak zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców.

Spośród wszystkich działań podejmowanych, aby zmniejszyć ilość konfliktów i ograniczyć ich niekorzystne skutki, najważniejsze jest uświadomienie rodzicom ich własnej roli rodzicielskiej. Odpowiednie zrozumienie swojej roli jako rodzica powoduje wzrost poczucia odpowiedzialności za życie oraz prawidłowy rozwój dziecka, skutkuje odbudowaniem pozytywnych relacji w rodzinie oraz rozumieniem potrzeb, dążeń i aspiracji młodego pokolenia - podkreślił ks. Ostaszewski.

O tym, jak uczniowie widzą swoich nauczycieli, opowiedział Bartosz Borowski, uczeń I LO. "Chcemy widzieć w nich autorytet i wzór do naśladowania. Dobry nauczyciel to taki, który nawet nieciekawy temat przedstawi ciekawie, to ten, który staje się «bratnią duszą» i zależy mu na naszym rozwoju intelektualnym" - stwierdził uczeń. Zaznaczył, że relacja nauczyciel–uczeń, oparta na zasadach partnerskich, nie tylko nie podważa autorytetu nauczyciela, ale wręcz przeciwnie – nawet go umacnia.

"Ważny jest kontakt pozaszkolny z nauczycielem, na terenie bardziej prywatnym, np. na wycieczkach" – mówił dalej Borowski. – Dopiero wówczas okazuje się, że nauczyciel jest normalnym człowiekiem, ma swoje zainteresowania, ale i słabostki. Wówczas także my, uczniowie, jesteśmy traktowani jako partnerzy w rozmowie, a nauczyciel niejednokrotnie może być powiernikiem naszych problemów".

"Czasem uczniowie zupełnie nieświadomie przejmują pewne wzory zachowań swoich nauczycieli, np. żarciki lub śmieszne powiedzonka. Pamiętają tych, którzy dali im najwięcej. Z kolei nauczyciele nie zapominają uczniów oryginalnych, wychodzących poza szkolny schemat" - stwierdził uczeń-prelegent.

Patronat nad konferencją objął biskup elbląski Jan Styrna. Organizatorami są Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Elbląskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 maja 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-05-25 10:17 Błogosławiony ks. Władysław Demski patronem kapłanów diecezji elbląskiej

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Kurii Rzymskiej zatwierdziła bł. ks. Władysława Demskiego, prezbitera i męczennika, patronem kapłanów diecezji elbląskiej.

– W ubiegłym roku złożyliśmy u biskupa elbląskiego Jana Styrny prośbę o ustanowienie naszym patronem bł. ks. Demskiego – powiedział KAI ks. dr Mariusz Ostaszewski, diecezjalny duszpasterz rodzin. – Księża diecezjalni podpisali się pod tą petycją. Dołączyliśmy również biografię błogosławionego, którego życie może być wzorem wierności Chrystusowi dla każdego kapłana.

Ordynariusz elbląski zaaprobował bł. ks. Władysława Demskiego jako patrona duchownych i w październiku 2009 roku skierował prośbę do Stolicy Apostolskiej, aby ten wybór i aprobację zatwierdziła.

W piśmie skierowanym do Kurii Elbląskiej prefekt Kongregacji kardynał Antoni Canizares Llovera napisał: „Prezbiterzy Diecezji Elbląskiej szczególnym kultem otaczają Błogosławionego Władysława Demskiego, kapłana Bożego i szlachetnego człowieka, który – unikając nieprawości i krocząc zawsze prawą drogą – nie lękał się ofiarować swego życia dla Chrystusa będąc więzionym w obozie koncentracyjnym.

Władysław Demski urodził się 5 sierpnia 1884 r. w Straszewie na Warmii. Uczył się w Collegium Marianum w Pelplinie, potem uczęszczał do gimnazjum w Braniewie i w 1906 r. zdał maturę. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Braniewie święcenia kapłańskie przyjął we Fromborku dnia 6 lutego 1910 roku. Jako duszpasterz pracował w Prusach Wschodnich, które musiał opuścić po przegranym plebiscycie na Warmii w 1920 roku. Rozpoczął pracę kapłańską w Inowrocławiu i tam 2 listopada 1939 r. wraz z innymi księżmi został aresztowany przez Niemców. Przeszedł gehennę podczas pobytu w obozach koncentracyjnych Stutthoff i Sachsenhausen. W wyniku ciągłych szykan stan zdrowia ks. Demskiego znacznie się pogorszył. 28 maja 1940 roku za odmowę podeptania różańca został zamordowany. 13 czerwca 1999 r. wraz ze 108 męczennikami z czasów II wojny światowej beatyfikowany przez Jana Pawła II.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 maja 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-05-24 14:09 Konferencja naukowa „Rodzice – szkoła – uczeń” (zapowiedź)

W ramach obchodów II Elbląskich Dni Rodziny 26 maja rozpocznie się konferencja naukowa „Rodzice – szkoła – uczeń”. Myślą przewodnią spotkania jest próba odpowiedzi na pytanie: "Czy możliwa jest więź między rodzicami a szkołą…?”

Referat o różnych obliczach przemocy domowej wygłosi dr Irena Srokosz z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Uczestnicy konferencji podejmą też próbę analizy i omówienia relacji interpersonalnych występujących w środowisku domowym i szkolnym. Ks. dr Mariusz Ostaszewski z Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu zastanowi się, w jakim stopniu konflikty rodzinne odbijają się na zachowaniu młodzieży w szkole, a Bartosz Borowski – uczeń ZSO – oceni relację nauczyciel – uczeń z punktu widzenia młodzieży.

W programie konferencji przewidziano także dyskusję nad problemami poruszonymi w zaprezentowanych referatach oraz występ artystyczny młodzieży.

Patronat nad konferencją objął biskup elbląski Jan Styrna. Organizatorzy: Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Elbląskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu. Początek o godz. 10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2.

Szczegółowy plan konferencji dostępny na stronie http://www.wdr.elblag.opoka.org.pl/
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 maja 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-05-24 10:24 Biskup diecezji elbląskiej apeluje o pomoc powodzianom

Z prośbą o pomoc powodzianom zwrócił się do diecezjan biskup elbląski Jan Styrna. W najbliższą niedzielę 30 maja w kościołach odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na rzecz poszkodowanych przez powódź w południowej Polsce. Zebrane ofiary przekaże na tereny zalane przez powódź diecezjalny oddział „Caritas”.

"Powódź w południowej Polsce przyniosła wiele zniszczeń – czytamy w apelu skierowanym do wiernych. – Bez dachu nad głową zostało wiele rodzin. Rodziny te utraciły również dorobek całego swojego życia. To bolesne doświadczenie poruszyło serca i zjednoczyło naszą polską społeczność wokół cierpiących i potrzebujących pomocy oraz ich rodzin. Jako Biskup Diecezji Elbląskiej zwracam się z serdecznym apelem do wszystkich mieszkańców naszej diecezji, aby swoimi ofiarami i darem modlitwy zechcieli włączyć się do akcji pomocy wspomnianym ofiarom".
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 maja 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-05-20 18:05 II Elbląskie Dni Rodziny (zapowiedź)

II Elbląskie Dni Rodziny rozpoczną się w najbliższą niedzielę 23 maja Mszą św. odprawioną o godz. 11.30 w parafii św. Mikołaja. W tym samym dniu wieczorem wystąpi zespół muzyczny działający przy Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu.

- Dni Rodziny już od kilku lat są obchodzone na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przy wsparciu tamtejszego Urzędu Marszałkowskiego – powiedziała KAI Jolanta Jankowska, diecezjalny doradca życia rodzinnego – diecezja elbląska pierwszy raz włączyła się w ten cykl działań promujących rodzinę w roku ubiegłym. Wiem, że inne parafie diecezji również organizują u siebie różne spotkania i festyny – powiedziała.

Najważniejszym punktem obchodów będzie konferencja naukowa „Rodzice – szkoła – uczeń” (26 maja w I LO w Elblągu), podczas której prelegenci i uczestnicy obrad podyskutują o problemach pojawiających się w relacjach między rodzicami a szkołą.

Elbląskie Dni Rodziny zakończą się 30 maja w katedrze św. Mikołaja muzycznym przeglądem zespołów z elbląskich parafii.

Organizatorem obchodów jest Diecezjalny Wydział Duszpasterstwa Rodzin.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 maja 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-05-16 12:01 Zakończył się XVII Festiwal Pieśni Maryjnej w Starym Polu

Pod hasłem „Matce Najwyższego Kapłana śpiewajmy” odbyła się w Starym Polu siedemnasta edycja Festiwalu Pieśni Maryjnej. W imprezie udział wzięło ponad dwudziestu wykonawców – zarówno zespołów, jak i solistów.

Festiwal rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele Matki Boskiej Królowej Polski pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji elbląskiej Józefa Wysockiego.

– W historii muzyki religijnej w Polsce temat maryjny zajmuje drugie miejsce po kolędach – mówił ks. kanonik Bogdan Lesiński, miejscowy proboszcz. – O zakorzenionym kulcie Maryi świadczy najstarsza polska pieśń religijna „Bogurodzica”, którą śpiewali polscy rycerze – podkreślił ks. kanonik, witając uczestników festiwalu.

W wypełnionej po brzegi sali zaprezentowali się najpierw najmłodsi artyści z miejscowego przedszkola. Następnie odbyła się projekcja multimedialna poświęcona postaci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. W sposób obrazowy przypomniano drogę kapłańską oraz męczeńską śmierć ks. Jerzego, który 6 czerwca zostanie ogłoszony błogosławionym.

O popularności pieśni i piosenek o tematyce maryjnej świadczy fakt, że podczas przeglądu festiwalowego zaprezentowały się zespoły działające w parafiach diecezji elbląskiej, warmińsko-mazurskiej i pelplińskiej. Tym samym ta cykliczna impreza nabrała już charakteru międzydiecezjalnego, a wśród wykonawców znaleźli się zarówno młodzi artyści, jak i wokalne zespoły seniorów od lat propagujące w swoich regionach śpiewanie utworów patriotycznych, ludowych i religijnych.

Główną nagrodę „Złotą Nutkę Maryjną”, którą przyznawali sami artyści, zdobyli: w kategorii zespołów „Integramus” z sanktuarium Matki Bożej Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie, a w kategorii solistów Joanna Sońta z Braniewa. Wyróżnienia przypadły w udziale zespołom „Aga” z parafii św. Józefa w Malborku oraz „Mikołajki” działającemu przy katedrze św. Mikołaja w Elblągu.
Organizatorzy festiwalu – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, parafia św. Barbary i Urząd Gminy – zapraszają na kolejną edycję festiwalu już za rok.
pp / Stare Pole
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 maja 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-05-14 10:39 XVII Festiwal Pieśni Maryjnej w Starym Polu (zapowiedź)

Pod hasłem „Matce Najwyższego Kapłana śpiewajmy” odbędzie się w najbliższą sobotę 15 maja XVII Festiwal Pieśni Maryjnej w Starym Polu. Tegoroczna edycja imprezy jest dedykowana słudze Bożemu ks. Jerzemu Popiełuszce.

Festiwal zainauguruje Msza św. o godz. 10 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji elbląskiej Józefa Wysockiego. Część artystyczna odbędzie się na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Gościem specjalnym będzie zespół muzyczny „Kapłani”.

Podstawowym celem muzycznej imprezy jest popularyzacja pieśni o Maryi oraz konfrontacja artystycznego dorobku zespołów i solistów. Na najlepszych w kategorii zespołów i solistów czekają statuetki „Złotej nutki maryjnej” oraz nagrody pieniężne dla zdobywców miejsc I-III. Organizatorzy zapraszają również do wzięcia udziału w loterii fantowej.

Organizatorami festiwalu są: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, parafia św. Barbary i Urząd Gminy.
Regulamin i harmonogram imprezy jest dostępny na witrynie internetowej www.gokisstarepole.pl
pp / Stare Pole
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 maja 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2009-09-09 14:06 Zmarł bp Andrzej Śliwiński - biskup senior elbląski (opis)

Dziś nad ranem na oddziale kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zmarł emerytowany biskup elbląski Andrzej Śliwiński. Miał 70 lat.

W niedzielę 13 września o godzinie 15.00 w katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłego biskupa. Natomiast Msza pogrzebowa zaplanowana została na poniedziałek na godzinę 12.00. Tuż po Mszy ciało bp. Śliwińskiego zostanie złożone w krypcie pod elbląską katedrą.


Bp Andrzej Śliwiński urodził się 6 czerwca 1939 r. w Werblini koło Pucka. W latach 1956–1961 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 grudnia 1961 r.

W latach 1962-1964 pracował jako wikariusz w parafii Wygoda. W latach 1964-1968 studiował na KUL, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii dogmatycznej. W latach 1970-1986 sprawował urząd kanclerza kurii diecezjalnej w Pelplinie. Nominację na biskupa pomocniczego diecezji chełmińskiej i biskupa tytularnego Arindela otrzymał 9 maja 1986 r. Nominację na biskupa elbląskiego nowo utworzonej diecezji otrzymał 25 marca 1992 r. Ingres do katedry św. Mikołaja w Elblągu odbył się 17 maja 1992 r.

Jako biskup elbląski utrzymywał ożywione kontakty z wiernymi Kościoła katolickiego na terenie obwodu kaliningradzkiego, m.in. świadczył wydatną pomoc w budowie nowego kościoła.

Bp Śliwiński od 1991 r. był krajowym duszpasterzem sportowców, a od 1992 r. pierwszym prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Sportowców RP. W 1999 r. właśnie w Elblągu gościł podczas pielgrzymki do Polski Jan Pawła II, który w tym mieście spotkał się ze sportowcami.

W sierpniu 2003 r. Jan Paweł II przyjął rezygnację bp. Śliwińskiego z obowiązków biskupa diecezjalnego diecezji elbląskiej. Jak poinformowała wówczas nuncjatura, rezygnacja została złożona zgodnie z kanonem 401. paragraf 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który stanowi, że biskup może zrezygnować z urzędu z powodu choroby bądź z innej poważnej przyczyny. Nowym ordynariuszem w Elblągu został bp Jan Styrna.
lk, awo / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 września 2009
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2009-09-09 13:15 Zmarł bp Andrzej Śliwiński - biskup senior elbląski (krótka)

Dziś nad ranem zmarł w Elblągu emerytowany biskup elbląski Andrzej Śliwiński. Miał 70 lat.

Bp Andrzej Śliwiński urodził się 6 czerwca 1939 r. w Werblini koło Pucka. W latach 1956–1961 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 grudnia 1961 r.

Został mianowany biskupem tytularnym Arindelskim 19 kwietnia 1986 r., a 15 czerwca 1986 r. w Pelplinie został konsekrowany na biskupa pomocniczego diecezji chełmińskiej.

Biskupem elbląskim został 25 marca 1992 r. Ingres do tamtejszej katedry św. Mikołaja odbył się 17 maja 1992 r.

(rozszerzymy)
lk / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 września 2009
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2009-06-28 16:45 Bp Wysocki: bez małżeństw i rodzin istnienie parafii traci sens

Jeśli nie będzie małżeństw i rodzin to istnienie parafii traci sens – mówił bp pomocniczy elbląski Józef Wysocki w Malborku, przewodnicząc Mszy św. dziękczynnej w 20. rocznicę powstania parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej.

"Dziękujemy Bogu za tę wspólnotę, gdyż najważniejszym zadaniem jest budowanie Kościoła żywego. Po co nam budynek, jeśli nie będzie w nim ludzi?" - mówił w homilii bp Józef Wysocki. Dodał, że "sensem istnienia i funkcjonowania parafii jest doprowadzenie człowieka do sakramentu chrztu, by skąpany w źródle odrodzenia, wzrastał w wierze i otrzymał życie wieczne".

Pytał, czy "rzeczywiście jesteśmy społeczeństwem katolickim, czy już misyjnym". - Trzeba budować dom swego życia na Bożym Słowie - to jest fundament. Pozwólmy, by światło Ewangelii prześwietlało nasze życie" - apelował bp pomocniczy elbląski.

Z okazji jubileuszu członkowie wspólnot parafialnych zorganizowali dwudniowy festyn połączony z jarmarkiem rozmaitości. Wyroby rzemiosła artystycznego, prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych, możliwość zakupu produktów regionalnych to tylko niektóre z licznych ofert skierowanych do gości festynu.

Program artystyczny przygotował Miejski Dom Kultury. Na scenie odbył się konkurs śpiewania karaoke oraz występy zespołów ludowych i młodzieżowych. Najmłodsi brali udział w konkurencjach sprawnościowych. Wielu gości kupiło losy loterii fantowej, w której główną nagrodę stanowił odtwarzacz DVD. Dochód z festynu jest przeznaczony na dokończenie budowy kościoła.

"Chcemy, aby parafia jednoczyła wszystkich, nie tylko ludzi wierzących – powiedziała KAI Ewa Miszewska, przedstawicielka Akcji Katolickiej, głównego organizatora jubileuszowych obchodów. – Nawiązaliśmy ściślejszą współpracę z Urzędem Miasta oraz zaktywizowaliśmy różne wspólnoty parafialne. To sposób na promocję zarówno parafii, jak i Malborka" - dodała.

"W większości mieszkają tu ludzie młodzi, ale dzisiejszych czasach przyciągnąć młodych do Kościoła to nie lada wyzwanie" – powiedział KAI ks. Józef Miciński proboszcz parafii św. Urszuli Ledóchowskiej. - Staram się wykształcić w wiernych świadomość, że parafia jest naszym wspólnym dobrem, że świeccy są solą lokalnego Kościoła. Wydaje się, że masowość wiary mamy już za sobą i teraz należy zadbać o jakość wspólnoty parafialnej – podkreślił ks. Miciński.

Parafię pw. św. Urszuli Ledóchowskiej erygował 1 lipca 1989 roku abp Edmund Piszcz, ówczesny metropolita warmiński. Po nowym podziale administracyjnym Kościoła należy do diecezji elbląskiej. Na terenie parafii mieszka ponad 8 tys. ludzi.
pp / Malbork
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 czerwca 2009
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2009-06-12 10:05 Bp Jan Styrna wzywa do odnowienia kapłańskiej tożsamości

Do odnowienia i rozwoju kapłańskiej tożsamości, radosnej mobilizacji w pasterskiej posłudze oraz otwarcia serca na Boże łaski i dostępne odpusty – wezwał biskup elbląski Jan Styrna, proklamując Rok Kapłański, rozpoczynający się 19 czerwca.

Ordynariusz diecezji zwrócił uwagę, że ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Kapłański, ma służyć do osiągania przez kapłanów duchowej doskonałości oraz pomnożyć owoce ich kapłańskiego posługiwania dla dobra wszystkich diecezjan.

Bp Styrna zachęcił wiernych, a w szczególności osoby konsekrowane oraz ruchy i wspólnoty religijne, „do wspierania swoich kapłanów w ich drodze uświęcenia i codziennego posługiwania zbawieniu dzieci Bożych. Niech ludzie młodzi dostrzegają piękno kapłańskiego powołania i otwierają serca na Boże wezwanie.”

Wszystkich uczestniczących w kapłaństwie Chrystusowym – służebnym i powszechnym w diecezji elbląskiej hierarcha powierzył Maryi, Matce Chrystusa Najwyższego Kapłana, świętemu ks. Janowi Marii Vianney i bł. ks. Władysławowi Demskiemu.

Uroczysta proklamacja Roku Kapłańskiego odbędzie się 14 czerwca w Straszewie w 10. rocznicę beatyfikacji ks. W. Demskiego.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 czerwca 2009
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2009-05-06 12:49 Kwidzyn: „O kamień z celi bł. Doroty” - konkurs literacki dla uczniów szkół średnich

„O kamień z celi bł. Doroty” – takie hasło przyświeca konkursowi literackiemu ogłoszonemu z okazji 615. rocznicy śmierci bł. Doroty z Mątowów Wielkich, patronki kobiet w diecezji elbląskiej.

Zadaniem młodych autorów będzie twórcze rozwinięcie tematu: „Jestem zamurowany w celi mojego pokoju”. Uczestnicy konkursu do 15 maja mają czas na przygotowanie zestawu trzech wierszy lub opowiadania (do 3 stron maszynopisu). Pracę należy opatrzyć godłem i przynieść w jednym egzemplarzu (wydruk komputerowy) i na płycie CD do filii nr 3 Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.

Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem, adresem e-mail, numerem telefonu i nazwą szkoły. Prace należy dostarczyć do 15 maja. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 21 czerwca w katedrze. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.

Organizatorami konkursu są: katedra św. Jana Ewangelisty, Biblioteka Miejsko-Powiatowa i Urząd Miasta w Kwidzynie.

Bł. Dorota jest patronką kwidzyńskiej świątyni i diecezji elbląskiej. Do dziś nie znaleziono jej grobu, choć w ostatnich latach archeolodzy przeczesywali podziemia świątyni. Kult bł. Doroty jest bardzo bliski papieżowi Benedyktowi XVI, który jeszcze jako kardynał Joseph Ratzinger odwiedził Kwidzyn, by oddać jej hołd.

Dorota urodziła się 25 stycznia 1347 roku w Mątowach Wielkich (z niem. Groß-Montau) między Malborkiem a Tczewem. Mając 17 lat, wyszła za mąż za starszego o 20 lat Alberta Swertvegher, płatnerza z Gdańska i urodziła dziewięcioro dzieci, z których siedmioro zmarło w czasie epidemii w 1373 i 1382 roku. Jedyna jej córka wstąpiła do klasztoru mniszek w Chełmnie.

Po śmierci męża, przeprowadziła się do Kwidzyna. Całe dni spędzała w katedrze. Pragnęła zostać pustelnicą, na co uzyskała zgodę władz kościelnych. 2 maja 1393 roku została zamurowana w celi przy katedrze. Przez zakratowane okienko, wychodzące na ołtarz z tabernakulum - codziennie przyjmowała Komunię św.

Zmarła 25 czerwca 1394 roku w opinii świętości. Aprobaty jej kultu dokonał papież Paweł VI 9 stycznia 1976 r. Odtąd Dorocie z Mątów przysługuje tytuł pod jakim była czczona w Kościele do tej pory: w Polsce nazywana jest błogosławioną, w Niemczech świętą. W Kościele katolickim jej wspomnienie obchodzone jest 25 czerwca w archidiecezji gdańskiej, diecezji elbląskiej i archidiecezji warmińskiej. Wspominana jest także w niektórych diecezjach niemieckich oraz przez Zakon Krzyżacki.

W ikonografii przedstawia się ją jako trzymającą w ręku strzały albo miecze skierowane we własne serce.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 maja 2009
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2009-04-18 19:29 Stare Pole: Festiwal Pieśni Maryjnej po raz szesnasty (zapowiedź)

XVI Festiwal Pieśni Maryjnej odbędzie się 9 maja w Starym Polu. Tegorocznej edycji imprezy przyświeca hasło „Pieśnią wychwalajmy Matkę życia”.

Festiwal Pieśni Maryjnej odbędzie się na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Rozpocznie się Mszą Św. o godz. 10.00 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, którą będzie celebrował Ksiądz Biskup Elbląski dr Jan Styrna.

Gośćmi specjalnymi będą Maryla Lerch oraz ks. Zygmunt Słomski, którzy uświetnią swoim śpiewem Mszę Św., oraz dadzą koncert po jej zakończeniu. Podstawowym celem muzycznej imprezy jest popularyzacja pieśni o Maryi oraz konfrontacja artystycznego dorobku zespołów i solistów. Na najlepszych w kategorii zespołów i solistów czekają statuetki „Złotej nutki Maryjnej” oraz nagrody pieniężne dla zdobywców miejsc I-III.

Organizatorami festiwalu są: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, parafia św. Barbary i Urząd Gminy.

Regulamin i harmonogram imprezy jest dostępny na witrynie internetowej www.gokisstarepole.pl
pp / Stare Pole
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 kwietnia 2009
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2009-03-18 18:39 Elbląg: sesja naukowa w Narodowym Dniu Życia

Pod hasłem „Życie – dar, który zobowiązuje” odbędzie się w Elblągu 24 marca sesja naukowa z okazji Narodowego Dnia Życia. W sesji udział wezmą prelegenci od lat zajmujący się zagadnieniami medycznymi, bioetycznymi i teologicznymi. W swoich wykładach poruszą temat zapłodnienia pozaustrojowego „in vitro” oraz jego aspektów moralnych i prawnych.

Ks. dr Arkadiusz Śnigier, teolog moralista tutejszego Wyższego Seminarium Duchownego, przedstawi Instrukcję Kongregacji Nauki Wiary „Dignitas personae”, dotyczącą niektórych problemów bioetycznych.

Następnie Piotr Mielcarek, doktor nauk medycznych, adiunkt Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku zajmie się ukazaniem technik wspomaganego rozrodu od strony medycznej i etyki zawodu lekarza.

Jako problem teologiczno-moralny temat zapłodnienia „in vitro” omówi ks. prof. dr hab. Marian Machinek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Część wykładową sesji zakończy prelekcja dr. Tomasza Terlikowskiego, dziennikarza tygodnika „Wprost”, znanego publicysty i działacza katolickiego, który przedstawi antyracjonalny dogmatyzm zwolenników „in vitro”.

Po wysłuchaniu wystąpień prelegentów przewidziana jest dyskusja.

Organizatorem sesji „Życie – dar, który zobowiązuje” jest Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu. Obrady rozpoczną się o godzinie 16.00 w auli Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego przy ul. Stoczniowej 10.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 marca 2009
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2009-03-13 13:36 Elbląg: Josh McDowell spotkał się ze studentami

Od spotkania ze studentami w Elblągu rozpoczął dziś swą wizytę w Polsce Josh Mc Dowell. Znany chrześcijański mówca, pisarz i ewangelizator związany z ewangelicznym nurtem protestantyzmu w USA przebywać będzie w Polsce do środy 19 marca. W tych dniach odwiedzi m.in. Warszawę, Kraków, Łódź i Zabrze.

Josh McDowell swoją ewangelizacyjną wizytę rozpoczął od Elbląga, gdzie właśnie głosi konferencję dla młodzieży akademickiej – o czystości seksualnej w kontekście wartości oraz dla rodziców i wychowawców – o budowaniu więzi rodzinnych i przekazywaniu wiary.

O przekazie wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa w rodzinie ewangelizator będzie mówił podczas spotkania dla rodziców, 14 marca, w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie. Tego samego dnia wieczorem będzie gościem Mistrzowskiej Akademii Miłości w ramach spotkania „Kobieta + Mężczyzna, czyli recepta na miłość”. W niedzielę, 15 marca, Josh McDowell wygłosi wykład dla młodzieży akademickiej: „Niewiarygodna pogłoska? Czy to możliwe, że powstał z martwych?”. Wykład połączony będzie z koncertem zespołu TGD. Na ten sam temat ewangelizator będzie mówił 16 marca do młodzieży akademickiej w Łodzi, 18 marca – do uczniów szkół średnich w Zabrzu i 19 marca do studentów w Krakowie.

Podczas spotkania z Joshem w Łodzi odbędzie się również koncert finałowy VII Łódzkich Warsztatów Gospel, które poprowadzi Peter Francis, dyrektor chóru Ruah Ministries, muzyk, który współpracował z takimi artystami jak Paul McCartney, Elaine Page, David Grant, czy Madness. 18 marca w Zabrzu Josh McDowell mówić też będzie do rodziców i wychowawców – o budowaniu więzi i przekazywaniu wartości. Spotkanie połączone będzie z koncertem Magdy Anioł. W Krakowie, 19 marca, spotka się również z młodzieżą szkół średnich, do której mówić będzie o współczesnych zagrożeniach cywilizacyjnych i o czystości seksualnej w kontekście wartości. Konferencji towarzyszyć będzie koncert Tomasza Żółtko.

Josh McDowell urodził się w 1939 r. w Union City w Michigan. W trakcie studiów prawniczych przeżył nawrócenie na chrześcijaństwo. To sprawiło, ze zmienił kierunek studiów na teologię. Ukończył Wheaton College, a następnie Talbot Theological Seminary, gdzie zdobył tytuł Master of Divinity.

W 1964 r. został pełnoetatowym pracownikiem Campus Crusade for Christ International, w Polsce znanego jako Ruch Nowego Życia. Wkrótce potem założył Josh McDowell Ministry, będące częścią tego ruchu. Jego zadaniem jest misja ewangelizacyjna wśród młodzieży. Josh, znany jako elokwentny i porywający mówca, odbył już ponad 23 tys. Spotkań w ponad 113 krajach, gdzie przemawiał w sumie do ponad 10 milionów młodych.

Josh McDowell jest inicjatorem wielu akcji charytatywnych i społecznych. W 1991 r. założył „Operation Carelift”, której celem jest fizyczna i duchowa pomoc młodych ludzi w sierocińcach, szpitalach i więzieniach w krajach dawnego Związku Radzieckiego. W Stanach Zjednoczonych zainicjował m.in. akcję „Why Wait?” – kampanię dotyczącą wstrzemięźliwości seksualnej u młodzieży, czy „Right or Wrong” – kampanię dotyczącą dokonywania właściwych wyborów moralnych. Najnowsze jego przedsięwzięcie, „True Foundations” to kampania znana w Polsce jako znana w Polsce jako „Fundamenty Wiary”. Została stworzona, po to, żeby pomóc młodym ludziom przemienić ich niedojrzałą wiarę w wiarę opartą na solidnych przekonaniach, dzięki którym będą mogli oprzeć się nieustającej presji świeckiej kultury.

Josh McDowell jest autorem i współautorem ponad 100 książek, m.in. „Więcej niż cieśla” i „Przewodnika apologetycznego”.
maj, awo / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 marca 2009
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2009-03-07 13:31 Elbląg: 4 mln zł na renowację zabytków sakralnych

Ponad 4 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytków sakralnych otrzyma 14 parafii diecezji elbląskiej. Pieniądze pochodzą ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sejmik Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 3 mln zł 32 projektom spośród 61 złożonych wniosków. Ponad połowa tej sumy trafi do parafii diecezji elbląskiej. Jednym z warunków otrzymania dotacji jest sfinansowanie prac konserwatorskich lub remontowych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Głównym celem udzielenia wsparcia finansowego jest dążenie do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego.

Ponadto ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ochronę zabytków do parafii trafi ponad 2,5 mln zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, obejmujące np. kapitalne remonty dachów i fundamentów obiektów sakralnych oraz konserwację wnętrz świątyń i znajdujących się w nich dzieł sztuki.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 marca 2009
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2008-10-09 14:40 Ełccy alumni rozpoczęli rok akademicki

Świat potrzebuje świętych i mądrych kapłanów, bo świat potrzebuje Chrystusa – powiedział bp Jerzy Mazur 9 października podczas inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku. Biskup ełcki przewodniczył Mszy św. w katedrze i wygłosił homilię.

W homilii zaznaczył, że rozpoczynający się nowy rok akademicki to „kolejna wyprawa w świat Bożej i ludzkiej myśli”. "W tym roku wyruszamy w drogę ze św. Pawłem – Apostołem Narodów" – podkreślił biskup. Jego zdaniem pobyt w seminarium jest czasem zdobywania mądrości, która jest darem Boga. Zwrócił też uwagę, że współcześnie utożsamia się wiedzę i mądrość, dodając, że „wiedza dotyczy zasad, a mądrość umożliwia ich zastosowanie w życiu”. „Wiedza jest schematyczna, natomiast mądrość – twórcza" - stwierdził biskup ełcki.

Następnie wykład inauguracyjny o nauczaniu moralnym Świadków Jehowy wygłosił ks. dr Jacek Uchan. Dziewięciu alumnom roku pierwszego wręczono indeksy. Na uroczystości był obecny biskup pomocniczy Romuald Kamiński. Przybyli przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, z prezydentem Ełku – Tomaszem Andrukiewiczem, a także reprezentanci wyższych uczelni z Ełku i regionu.

W tym roku w ełckim seminarium duchownym kształtuje swoją formację intelektualno-duchową 64 kleryków. W ciągu 16 lat seminarium wychowało i wykształciło ponad stu kapłanów.

Od kilku lat istnieje Wspólnota Przyjaciół Seminarium, licząca 340 członków, która wspiera WSD duchowo i materialnie.
ks. js / Ełk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 października 2008
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2008-07-18 14:53 Elbląg: uroczystości pogrzebowe gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego

Tylko zdolność przeżywania własnego życia w perspektywie wiary może czynić z niego dar miłości dla innych – powiedział w homilii Biskup polowy WP, Tadeusz Płoski. Biskup polowy przewodniczył mszy św. pogrzebowej w intencji śp. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, żołnierza AK, w katedrze p.w. św. Mikołaja w Elblągu.

Biskup polowy przedstawił świadectwo generała, który w swoich wspomnieniach podkreślał, że wielką otuchą było dla niego odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego, której nauczył się w krakowskim więzieniu od przetrzymywanego tam jezuity.

Bp Płoski podkreślił, że podobnego doświadczenia siły Bożego Miłosierdzia doświadczał Jan Paweł II. „Gdy jeszcze świeżo w sercu i pamięci mamy przeżycia ostatnich dni odchodzenia Jana Pawła II, gdy oddawał ducha w ręce Jezusa Miłosiernego, w przeddzień Święta Miłosierdzia Bożego, trudno uniknąć analogii. Obaj przecież są przedstawicielami tego wielkiego pokolenia Polaków, które uformowała miłość do Boga i Ojczyzny. Obaj też to niestrudzenie apostołowali szerząc kult Bożego Miłosierdzia- zachowując wszelkie proporcje – jeden wedle miary kapłańskiej, drugi świeckiej. Bp polowy zaświadczył, że mimo sędziwego wieku generał od lat 70. był propagatorem Bożego Miłosierdzia. Dzielił się swoim świadectwem również z młodym pokoleniem żołnierzy – powiedział Biskup Płoski, podkreślając, że kilkakrotnie spotykał się ze zmarłym generałem.

Ordynariusz wojskowy wspomniał, że spotykając gen. Nieczuja-Ostrowskiego czuł emanującą od niego „ludzką dobroć i niezwykłą skromność”. Bp Płoski przytoczył również fragment wspomnień generała wskazujący głębokiemu oddaniu się Maryi. Z jej wizerunkiem wyrytym na ryngrafem, znalezionym podczas kampanii 1939 roku prawie się nie rozstawał.

Po mszy św. ciało gen. bryg. zostało złożone na cmentarzu komunalnym w Elblągu.

Bolesław Nieczuja-Ostrowski urodził się 29 września 1907 roku w Haliczu (woj. stanisławowskie). Ukończył gimnazjum humanistyczne w Przeworsku. Działał w harcerstwie dochodząc do funkcji Komendanta Hufca ZHP. W 1931 roku ukończył Szkołę Podchorążych w Komorowie - Ostrowi Mazowieckiej. Służbę rozpoczął w 5. Pułku Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Następnie został wykładowcą w szkole podchorążych i oficerów rezerwy w Zambrowie oraz w Różanach nad Narwią.

Gdy wybuchła II wojna światowa objął dowództwo kompanii 115. Pułku Piechoty 41. Rezerwowej Dywizji Piechoty (Grupy Operacyjnej "Wyszków"). Za zasługi w kampanii wrześniowej został odznaczony Krzyżem Walecznych. W następnym etapie wojny Nieczuja-Ostrowski dostał się do niewoli niemieckiej. Uciekł i dotarł do Lwowa, gdzie zaangażował się w działalność Związku Walki Zbrojnej. Służył również na terenie Podkarpacia i ziemi krakowskiej. Został szefem uzbrojenia w Komendzie Okręgu Krakowskiego ZWZ. Zorganizował tam konspiracyjną produkcję broni pod kryptonimem "Ubezpieczalnia".

W 1944 roku został mianowany dowódcą 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej ("Dom"). Za zasługi awansował do stopnia podpułkownika ze starszeństwem oraz został odznaczony orderem Virtuti Militari.

Po rozwiązaniu Armii Krajowej przeniósł się na "ziemie odzyskane" koło Elbląga, gdzie wraz z garstką swoich żołnierzy organizował życie gospodarcze. Przedsięwzięcie Nieczuji-Ostrowskiego rozwijało się dobrze do czasu aresztowania. W 1949 roku po śledztwie w Krakowie skazano go dwukrotnie na śmierć. Po apelacjach zmieniono wyrok na dożywocie. W więziach w Krakowie, Sztumie i Wronkach spędził siedem lat. Na wolność wyszedł w 1957 roku po "odwilży" październikowej.

AK-owska przeszłość nie ułatwiała mu zdobycia pracy. Dzięki pomocy byłych żołnierzy AK został kierownikiem kolportażu w Zespole Prasy PAX w Gdańsku. Pracował tam do emerytury.

Po przemianach ustrojowych w 1989 roku został awansowany do stopnia pułkownika z wsteczną datą od 1945. W 1991 roku, w pierwszych nominacjach generalskich prezydent Lech Wałęsa awansował go do stopnia generała brygady. 3 maja 2006 roku Bolesław Nieczuja-Ostrowski, otrzymał od prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Za zasługi na rzecz Kościoła katolickiego został uhonorowany odznaczaniem papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice”.
kos / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 lipca 2008
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2007-03-30 10:35 Elbląg: międzyuczelniana konferencja nt. inspiracjach Jana Pawła II

"Ukazać prawdziwą wolność - inspiracje Jana Pawła II dla współczesności" to temat II Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej jaka 29 marca odbyła się w Elblągu. Sesję zorganizowały elbląskie uczelnie wyższe w związku z drugą rocznicą śmierci Jana Pawła II. W ten sposób podjęły refleksję w celu pogłębienia znajomości papieskiego nauczania i interpretacji współczesnych wyzwań.

W konferencji uczestniczyły wszystkie uczelnie wyższe z Elbląga: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej oraz Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, która w tym roku była gospodarzem spotkania.

Prelegenci podejmowali temat wolności w perspektywie swojej dziedziny naukowej oraz nauczania Jana Pawła II. Wykłady były ułożone w pary tematyczne, a po wprowadzających referatach następowała dyskusja. Problem wolności w sferze polityki, gospodarki i ekonomi przedstawili: prof. Krzysztof Luks z Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej oraz ks. dr Stanisław Fel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kwestię wolności w sferze kultury zaprezentowali: prof. Leszek Korporowicz ze Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego. Natomiast o przymierzu wolności i prawdy jako fundamencie kultury mówiła dr hab. Krystyna Czuba z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Problematykę wolności w nauce podjęli: prof. Zbigniew Walczyk z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz ks. dr Marek Żmudziński z Wyższego Seminarium Duchownego, który poruszył zagadnienie wolności w nauce i jej konsekwencji etycznych. Całą konferencję poprowadził ks. dr Grzegorz Puchalski, rektor WSD, a podsumowała ją dr Magdalena Dubiella-Polakowska, rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w Studiach Elbląskich - roczniku naukowym Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu.

Pierwsza taka Międzyuczelniana Konferencja naukowa ku czci Jana Pawła II odbyła się w 2006 r., w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II.
ks. ws / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 marca 2007
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT