Znaleziono depesz: 325
2014-05-15 11:03 Elbląg: ingres bp. Jacka Jezierskiego - 8 czerwca

Uroczysty ingres biskupa Jacka Jezierskiego do katedry Św. Mikołaja w Elblągu odbędzie 8 czerwca o godz. 17.00. Wcześniej, 28 maja, obejmie on kanonicznie urząd biskupa elbląskiego.

– Jako ustępujący z Urzędu, z radością witam mojego Następcę, Drogiego Brata w Biskupstwie – napisał dotychczasowy ordynariusz diecezji biskup Jan Styrna. – Życzę Mu potrzebnych łask Bożych i życzliwej współpracy ludzi. Otoczmy naszego Pasterza serdeczną modlitwą i ochotną gotowością współpracy dla duchowego dobra i zbawienia ludzi – zaapelował do wiernych diecezji.

Bp Styrna skierował również słowa podziękowania do duchowieństwa i wiernych, a swojego następcę powierzył opiece Matki Bożej oraz Świętych i Błogosławionych Ziemi Elbląskiej.

Papież Franciszek mianował bp. Jacka Jezierskiego ordynariuszem diecezji elbląskiej 10 maja br. na miejsce dotychczasowego biskupa Jana Styrny, który zrezygnował z kierowania diecezją z powodów zdrowotnych.

Biskup Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 roku w Olsztynie. W latach 1967-1974 studiował w Seminarium Duchownym w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w Olsztynie 16 czerwca 1974, w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z rąk biskupa Józefa Drzazgi.

Jako wikariusz pracował w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku (1974-1976) i w parafii św. Mikołaja w Elblągu (1977-78), gdzie prowadził również duszpasterstwo głuchych i niewidomych.

19 lutego 1994 r. otrzymał od papieża Jana Pawła II nominację na biskupa pomocniczego archidiecezji warmińskiej. Święcenia biskupie przyjął 5 marca 1994 w konkatedrze pw. św. Jakuba w Olsztynie. Swoją dewizę biskupią - Veritas Christi Liberat (Prawda Chrystusa wyzwala) - wybrał dla upamiętnienia encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor”.

Bp Jacek Jezierski jest teologiem dogmatykiem, specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Wykładał m.in. w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie. Z jego inicjatywy odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej. W roku 2004 rozpoczęły się prace archeologiczne, kierowane przez prof. Jerzego Gąssowskiego. Znaleziono szczątki, które po przeprowadzeniu badań specjalistycznych zostały zidentyfikowane jako należące do Wielkiego Astronoma.

Dotychczas był biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej. Ma 65 lat.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 maja 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-05-10 12:18 Bp Jezierski: uczmy się także od innych Kościołów (rozmowa)

Najważniejsze jest przeciwstawianie się procesom sekularyzacji, także poprzez nową ewangelizację, która wymaga wypracowania nowych metod i form duszpasterstwa – ocenia w rozmowie z KAI bp Jacek Jezierski, mianowany dziś przez papieża biskupem elbląskim. Przyznaje też, że Kościół katolicki czasami nie dostrzega wrażliwości innych Kościołów i wspólnot, "tymczasem można się wiele od nich uczyć i w ten sposób lepiej zrozumieć własne problemy".

KAI: Z jakimi uczuciami przyjmuje Ksiądz Biskup nominację na ordynariusza elbląskiego?

Bp Jacek Jezierski: Zostało mi postawione zadanie do wypełnienia. Przyjmuję decyzję papieża Franciszka, dotyczącą mojej osoby z nadzieją, że będę mógł zrobić coś dobrego w diecezji elbląskiej, tzn. dołączyć jakąś cegiełkę do pracy poprzedników w dziele nauczania biskupiego, posługi sakramentalnej, a także w kierowaniu diecezją, mając świadomość, że priorytetem jest dobro wiary, wzrost wiary ludu Bożego, że to jest naczelne zadanie, pierwsze wśród innych, obok zadań organizacyjnych i ekonomicznych.

KAI: Jakie wyzwania czekają Księdza Biskupa w nowej diecezji?

– Tego nie wiem, dlatego że nie śledziłem szczególnie sytuacji pastoralnej, socjologicznej w tej diecezji i w tej części naszego kraju. Znam wielu księży diecezji elbląskiej, nauczycieli religii, znam jakąś część katolików świeckich, małżeństwa, rodziny. Wyzwania określi dopiero rozeznanie sytuacji – podjęcie dialogu z wiernymi świeckimi i księżmi. Do tego służą ciała kolegialne, które prawo Kościoła przewiduje: Rada Konsultorów, Rada Kapłańska, Konferencja Księży Dziekanów, Rada Duszpasterska, Rada Ekonomiczna. Dopiero w dialogu z tymi gremiami będą rysować się obraz diecezji, jej potrzeby i wyzwania.

KAI: Na ile przydadzą się doświadczenia z lat spędzonych w Elblągu jako wikariusz?

– Moje związki z obecną diecezją elbląską miały miejsce w latach 1974-1981. To były inne czasy, było mniej parafii w Elblągu, była katechizacja przy kościele. Nie było stowarzyszeń, które otwierały się na współpracę z Kościołem. Istniał ZAMECH – środowisko robotników i inteligencji technicznej. Dzisiaj ta sytuacja się zmieniła, jest inna. Dziś w Elblągu istnieją media o zasięgu lokalnym, szkoły wyższe, albo ich filie, duże biblioteki, towarzystwa naukowe. Będę szukał kontaktów, płaszczyzny spotkania z różnymi środowiskami, także z tymi, które niekoniecznie deklarują się jako katolickie czy chrześcijańskie.

KAI: Czy zróżnicowanie mieszkańców diecezji elbląskiej - ludność z Wołynia, Wileńszczyzny, Pomorza, Małopolski i Polski centralnej, ludność autochtoniczna - stwarza dziś jeszcze jakieś problemy duszpasterskie?

– Nie wiem czy nie istnieją dziś napięcia z racji zróżnicowanego pochodzenia mieszkańców diecezji elbląskiej. W Polsce północnej istnieją środowiska ukraińskie i greckokatolickie ze swoimi parafiami i duszpasterzami. Także wiele małżeństw i rodzin mieszanych powstałych w wyniku związku chrześcijan tradycji łacińskiej i greckokatolickiej. Istnieją jeszcze silne środowiska Wołyniaków z ich specyficzną wrażliwością na to, co wydarzyło się na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Zróżnicowanie ze względu na środowisko pochodzenia wymaga wiedzy historycznej i wrażliwości na różne punkty widzenia i oceny historii.

KAI: Jakie wyzwania w skali całego Kościoła w Polsce uważa Ksiądz Biskup za najważniejsze?

– Najważniejsze jest przeciwstawianie się procesom sekularyzacji poprzez dobrze zorganizowane duszpasterstwo, tzw. tradycyjne, ale również poprzez nową ewangelizację. Wymaga ona wypracowania nowych metod i form duszpasterstwa. Chodzi tu o pracę w kręgach, grupach modlitewnych, promowanie i ochrona ruchów religijnych oraz stowarzyszeń katolickich.

KAI: Jak ocenia Ksiądz Biskup perspektywy dialogu ekumenicznego w dzisiejszej Polsce?

– W ciągu ostatniego półwiecza, od ogłoszenia przez Sobór Watykański II Dekretu o ekumenizmie udało się uczynić wiele na rzecz jedności chrześcijan. W Polsce dokonała się zmiana klimatu w relacjach: katolicy – prawosławni – protestanci – polskokatolicy. Nie widzimy siebie w kategoriach wrogów i zagrożenia. Postrzegamy siebie jako siostry i bracia w Chrystusie i odkrywamy jedność na fundamencie chrztu św. Ogromne znaczenie dla ekumenizmu ma przede wszystkim w miastach Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, nabożeństwa ekumeniczne, spotkania, promowanie Pisma Świętego.

Potrzebna jest jednak nowa faza dialogu teologicznego i praktyki ekumenicznej. Okazję daje zbliżająca się rocznica 500 – lecia początków reformacji. Nie będzie to dla nas, katolików jubileusz dający okazję do festynów, ale czas na przypomnienie dramatycznych zdarzeń z początków XVI wieku i ich następstw – trudnych do przezwyciężenia. Wzbogacenie wiedzy o przywódcach reformacji, przyczynach, mechanizmach i skutkach, a także wartościach, które wniosła reformacja w chrześcijaństwo stwarza szansę na lepsze zrozumienie relacji wzajemnych dzisiaj Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a także wspólnot chrześcijańskich istniejących poza nią.

Nie doceniamy czasami wrażliwości Kościołów i wspólnot mniejszościowych, a tymczasem można się wiele od nich uczyć i w ten sposób lepiej zrozumieć własne problemy.

KAI: Jakie przesłanie zostawia Ksiądz Biskup mieszkańcom archidiecezji warmińskiej?

– Jestem wdzięczny Kościołowi warmińskiemu, wiernym świeckim, jak i osobom życia konsekrowanego, duchowieństwu i biskupom. Kościół warmiński stworzył mi szansę teologicznego kształcenia, formacji kapłańskiej i pracy duszpasterskiej. Poczucie wdzięczności będę nosił zawsze w mojej pamięci i sercu.

Odchodząc do pracy w innej diecezji, muszę jednak odciąć pępowinę i utożsamić się z problemami, troskami, sukcesami, przeszłością i teraźniejszością diecezji, która wyrosła ze średniowiecznej tradycji pomezańskiej i z dziejów kościelnych Elbląga.
rozmawiał ks. Maciej Barnikowski / Olsztyn
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 maja 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-05-10 12:04 Bp Jacek Jezierski nowym biskupem elbląskim (biogram)

Biskup Jacek Jezierski, mianowany dziś przez papieża Franciszka nowym biskupem elbląskim, jest teologiem dogmatykiem, specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Wykładał m.in. w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie. Z jego inicjatywy odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej. Lubi poezję, szczególnie twórczość Czesława Miłosza. Dotychczas był biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej. Ma 64 lata.

Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 roku w Olsztynie. W roku 1967 ukończył tamtejsze Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego. W latach 1967-1974 studiował w Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie. W roku 1968, wraz z innymi kolegami z roku został powołany do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej w Bartoszycach.

Święcenia kapłańskie bp Jezierski przyjął w Olsztynie 16 czerwca 1974, w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z rąk biskupa Józefa Drzazgi.

Jako wikariusz pracował w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku (1974-1976) i w parafii św. Mikołaja w Elblągu (1977-78), gdzie prowadził również duszpasterstwo głuchych i niewidomych.

Jest teologiem dogmatykiem, specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Opublikował wiele artykułów wyjaśniając kwestie teologiczne w perspektywie dialogu ekumenicznego. Jest znawcą osoby, myśli oraz sługi Bożego kard. Stanisława Hozjusza – biskupa warmińskiego.

Wykładał teologię dogmatyczną w Warmińskim Instytucie Teologicznym Olsztynie (1983–1999), na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie (1999–2013) oraz w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie (1993– 2003). W latach 1998-1999 reprezentował archidiecezję warmińską, w Zespole MEN ds. Utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie.

19 lutego 1994 r. otrzymał nominację biskupią od papieża Jana Pawła II. Święcenia biskupie przyjął 5 marca 1994 w konkatedrze p.w. św. Jakuba w Olsztynie. Głównymi konsekratorami byli: kard. Józef Glemp, abp Edmund Piszcz, abp Tadeusz Gocłowski. Swoją dewizę biskupią - Veritas Christi Liberat (Prawda Chrystusa wyzwala) - wybrał dla upamiętnienia encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor. Stolicą tytularną jest Liberalia, położona w dzisiejszej Algierii.

Bp Jacek Jezierski jest od 1992 roku kanonikiem rzeczywistym Kapituły Warmińskiej, a od 1994 roku jej prepozytem. Z jego inicjatywy odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej. W roku 2004 rozpoczęły się prace archeologiczne, kierowane przez prof. Jerzego Gąssowskiego. Znaleziono szczątki, które po przeprowadzeniu badań specjalistycznych zostały zidentyfikowane jako należące do Wielkiego Astronoma.

W swoich wypowiedziach bp Jezierski wiele uwagi poświęca sprawom formacji chrześcijańskiej i społecznym. Formację tę zawsze rozumiał jako przygotowanie człowieka do dojrzałego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym Ojczyzny, miasta i regionu.

Zna język niemiecki. Lubi poezję, zwłaszcza Czesława Miłosza i Marii Zientary-Malewskiej.
xmb / Olsztyn
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 maja 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-05-10 12:00 Bp Jacek Jezierski nowym biskupem elbląskim (komunikat Nuncjatury)

Biskup Jacek Jezierski, 64-letni biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej, został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem elbląskim. Zastąpił on na tym stanowisku bp. Jan Styrnę, który złożył rezygnację z tego urzędu.

Publikujemy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:


Komunikat

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Jana Styrny z posługi biskupa elbląskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 pkt 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował biskupem elbląskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji warmińskiej Jacka Jezierskiego.


Warszawa, 10 maja 2014 roku.

Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski
tk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 maja 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-04-01 14:01 Elbląg: ogólnopolskie rekolekcje dla rolników i mieszkańców wsi (zapowiedź)

Od 3 do 6 kwietnia Sanktuarium M. B. Fatimskiej i bł. Jana Pawła II w Elblągu-Stagniewie będzie gościć uczestników rekolekcji dla rolników i mieszkańców wsi. Uroczystości liturgiczne oraz konferencje tematyczne będą transmitowane przez telewizję Trwam i Radio Maryja.

Myślą przewodnią trzydniowego przygotowania do przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa są słowa zaczerpnięte z ewangelii św. Mateusza: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” oraz św. Łukasza: „Ziarnem jest słowo Boże”.

– Pragniemy dni te przeżywać jako duchowe przygotowanie do kanonizacji bł. Jana Pawła II, którego pontyfikat był ściśle połączony z objawieniami i przesłaniem fatimskim – napisał w zaproszeniu bp pomocniczy elbląski Józef Wysocki. – Nasz trud ewangelizacyjny zawierzamy Niepokalanej Maryi, św. Józefowi i bł. Janowi Pawłowi II – podkreślił hierarcha.

Szczegółowy plan rekolekcji zamieszczony jest na stronie internetowej diecezji elbląskiej. http://www.diecezja.elblag.opoka.org.pl/
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 kwietnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-12-26 09:35 Bp Styrna: św. Szczepan to świadek Tego, który leży w żłobie

Święto męczeństwa Szczepana, następujące po Bożym Narodzeniu, wyjaśnia nam dlaczego Dziecię nam się narodziło – napisał biskup elbląski Jan Styrna w liście pasterskim na święto św. Szczepana, diakona i męczennika, obchodzone w drugim dniu świąt Narodzenia Pańskiego. – Ono przyszło na świat, by być męczennikiem – świadkiem miłości Boga Ojca, aż do przelania krwi na Krzyżu – podkreślił bp Styrna.

Hierarcha przypomniał, że narodzenie Chrystusa jest jednocześnie zapowiedzią Jego męczeńskiej śmierci. – Dziecię nam się narodziło w Betlejem, mieście, którego nazwa w języku hebrajskim znaczy dom chleba – zaznaczył pasterz Kościoła elbląskiego. – Po urodzeniu zostało złożone w żłobie, w miejscu, z którego karmią się zwierzęta, aby było jasne, że złoży się Ono w ofierze, która nas sobą będzie karmiła i żywiła. Staje się tak podczas każdej Eucharystii - stwierdził biskup.

Bp Styrna podkreślił szczególny związek narodzin Jezusa Chrystusa i męczeńskiej śmierci św. Szczepana. Ten pierwszy w historii Kościoła męczennik jest dobrym towarzyszem Dziecka, ponieważ przykład jego męczeńskiej śmierci staje się pokarmem dającym moc naszym duszom, by być świadkami Tego, który w żłobie leży.

– W jakich sytuacjach powinniśmy być świadkami Syna Człowieczego, stając po stronie tego, który jest Prawdą? – zastanawia się bp Styrna.

– Potrzebna jest nam odwaga, moc, mądrość i Duch Boży, gdy prawa dzieci poczętych, dzieci w łonach matek, nie są respektowane a one same są traktowane jak intruzi, nieproszeni goście, niezasługujący na prawną ochronę. Wtedy, gdy święty związek małżeński jednego mężczyzny i jednej kobiety jest zagrożony przez różnego rodzaju wypaczenia, naruszające i kwestionujące nierozerwalność tego związku. Wówczas, gdy niektórzy rządzący i ustanawiający prawo stają się podobni do króla Heroda i ulegają tej samej pokusie, dążąc do zniszczenia Chrystusa, podeptania przykazań Bożych i zakazania używania imienia Boga w życiu publicznym – zauważa hierarcha.

Bp Styrna wskazał, że częsty, intensywny i głęboki kontakt z Bogiem podczas modlitwy daje moc i odwagę, a centrum chrześcijańskiej modlitwy jest Najświętsza Ofiara, Msza św.

– Niech ta niesłychana tajemnica Bożego Narodzenia uczyni nasze serca odważnymi, mocnymi i dzielnymi – apeluje w słowie do wiernych bp Styrna. – Powinniśmy mieć takie zaufanie, o którym mówi do nas w Ewangelii Jezus Chrystus: „…nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić” (Mt 10, 19), gdy pojawiają się sytuacje, będące zagrożeniem tego, co jest rdzeniem i sercem chrześcijańskiej tradycji i kultury.

Ordynariusz elbląski przesłał wiernym diecezji życzenia świąteczne i udzielił pasterskiego błogosławieństwa na nadchodzący nowy rok.

Szczepan z pochodzenia, jak wszyscy pierwsi chrześcijanie, był Żydem. Był zwierzchnikiem grupy nazywanej hellenistami. Zginął ok. 36 r. ukamienowany przez miejscową społeczność żydowską w Jerozolimie.

W ikonografii św. Szczepan występuje jako młody diakon w białej tunice lub w bogato tkanej dalmatyce. Jego atrybutami są: księga Ewangelii, kamienie na księdze lub w jego rękach, gałązka palmowa.

W katolickim kalendarzu liturgicznym jego święto obchodzone jest 26 grudnia (dzień po Bożym Narodzeniu). Jest patronem archidiecezji wiedeńskiej, kamieniarzy, kucharzy i tkaczy.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 grudnia 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-12-08 11:55 Elbląg: Gender zagrożeniem dla rodziny – konferencja (zapowiedź)

O wpływie ideologii gender na kształtowanie rodziny i wychowanie dzieci będą dyskutować uczestnicy konferencji, która odbędzie się w poniedziałek, 9 grudnia, w Elblągu.

Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz Marcin Musiał – dziennikarz miesięcznika „Polonia Christiana” wskażą na to, co mogą zrobić rodzice, by ochronić swoje dzieci przed ideologią gender, która stara się przeniknąć do polskiej szkoły.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza rodziców dzieci w wieku szkolnym do auli seminaryjnej przy ul. Bożego Ciała 10. Konferencja rozpocznie się o godz. 19.30.

Organizatorami spotkania są Wyższe Seminarium Duchowne i Fundacja Amicus. Patronat medialny sprawują „Gość Niedzielny” i „Polonia Christiana”.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 grudnia 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-11-23 14:54 Komunikat biskupa elbląskiego Jana Styrny (dokumentacja)

Bp Jan Styrna złożył rezygnację z kierowania diecezją elbląską. Dziś poinformował o swojej decyzji diecezjan w specjalnym komunikacie. Jak napisał, powodem są „postępujące zmiany w stanie zdrowia, ograniczające coraz bardziej możliwości należytego wypełniania zadań związanych z prowadzeniem diecezji.

Powiadomił też wiernych, że papież Franciszek przyjął jego prośbę, ale zlecił mu równocześnie pełnienie dotychczasowej posługi do czasu ustanowienia następcy.

Poniżej pełny tekst dokumentu:

Umiłowani Bracia Kapłani,
Osoby zakonne i wszyscy Wierni Diecezji Elbląskiej!

W bieżącym roku 2013 minęło 48 lat mojej posługi kapłańskiej i 22 lata pełnienia posługi biskupiej: 12 lat – jako biskup pomocniczy w mojej rodzinnej diecezji tarnowskiej oraz 10 lat – jako biskup diecezjalny w Diecezji Elbląskiej.

Od pewnego czasu dostrzegam w sobie postępujące zmiany w stanie zdrowia, ograniczające coraz bardziej moje możliwości należytego wypełniania zadań, związanych z prowadzeniem diecezji. W związku z tym, po przemyśleniu sytuacji, rozważeniu jej w sumieniu przed Bogiem i usilnej modlitwie, przedłożyłem w październiku bieżącego roku moją pokorną prośbę Ojcu Świętemu Franciszkowi o przyjęcie mojej rezygnacji z urzędu biskupa diecezjalnego. Ojciec Święty uznał przedstawioną motywację i moją prośbę przyjął, zlecając mi równocześnie pełnienie dotychczasowej posługi do czasu ustanowienia mojego następcy.

Z głębi serca dziękuję dobremu Bogu za dar szczególnego powołania w Kościele Chrystusowym i za wszystkie łaski. Dziękuję Ojcu Świętemu za zrozumienie i przyjęcie mojej prośby o zwolnienie z urzędu biskupa diecezjalnego. Po bratersku dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, zwłaszcza z diecezji elbląskiej, za każdy wyraz życzliwości i współpracy w posłudze zbawienia.

Powierzam się opiece Matki Bożej, a Was, umiłowani Siostry i Bracia, proszę o modlitwę.
Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi!

Elbląg, dnia 23 listopada 2013 roku.
X Jan Styrna
awo / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 listopada 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-11-23 14:30 Elbląg: biskup Jan Styrna zrezygnował z kierowania diecezją

Biskup Jan Styrna złożył rezygnację z kierowania diecezją elbląską. Jak napisał w liście do duchowieństwa i wiernych diecezji, powodem są postępujące zmiany w stanie zdrowia, ograniczające coraz bardziej możliwości należytego wypełniania zadań związanych z prowadzeniem diecezji.

Biskup Styrna w październiku br. zwrócił się z prośbą do papieża Franciszka o przyjęcie rezygnacji z urzędu biskupa diecezjalnego. Ojciec Święty rezygnację przyjął i jednocześnie powierzył biskupowi Styrnie pełnienie dotychczasowych obowiązków do czasu powołania jego następcy.

Dotychczasowy ordynariusz Kościoła elbląskiego podziękował wszystkim za wyrazy życzliwości i współpracy w posłudze zbawienia.

Biskup Jan Styrna ma 72 lata, przyjął święcenia kapłańskie 48 lat temu. Wyświęcony na biskupa w 1991 roku, przez 12 lat był biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, a przez 10 lat posługiwał jako biskup ordynariusz w diecezji elbląskiej.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 listopada 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-11-21 10:13 Elbląg: biskup Jan Styrna apeluje o pomoc dla ofiar tajfunu na Filipinach

– Serdecznie zachęcam wszystkich wiernych diecezji elbląskiej do wyrażenia solidarności z poszkodowanymi na Filipinach poprzez dar modlitwy i swoje ofiary – napisał biskup diecezjalny Jan Styrna w słowie skierowanym do wiernych.

Biskup Styrna podkreślił, że modlitwa, wsparcie duchowe oraz zbiórka ofiar do puszek ma być odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, który zaapelował o modlitwę i pomoc w związku z tragedią na Filipinach.

– Wyrażam wdzięczność za każdy gest miłosierdzia wobec cierpiących i wsparcie w duchu chrześcijańskiej solidarności – podkreślił pasterz diecezji elbląskiej.

Niedziela 1 grudnia będzie w parafiach diecezji dniem modlitwy i duchowej jedności z cierpiącymi mieszkańcami Filipin.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 listopada 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-11-14 16:54 Elbląg: rusza druga edycja Elbląskiej Szkoły Biblijnej

Otwarcie i pierwsze wykłady Elbląskiej Szkoły Biblijnej zaplanowano na 16 listopada o godz. 9.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Kolejne spotkania w I semestrze przewidziane są w soboty 14 grudnia i 4 stycznia.

"Na wykłady zapraszamy zarówno uczestników zajęć ubiegłorocznych, jak i tych, którzy chcieliby zacząć spotkania z Biblią dopiero w tym roku" – powiedział KAI ks. dr hab. Marek Karczewski, koordynator przedsięwzięcia. Przypomniał, że w tamtym roku w zajęciach uczestniczyło kilkadziesiąt osób, podkreślając przy tym bardzo dobrą atmosferę tych spotkań. "To nie są tylko wykłady, ale również możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania zadawane przez słuchaczy" – podkreślił ks. Karczewski.

Zajęcia obejmują m.in. podstawowe informacje z zakresu archeologii i geografii biblijnej, wprowadzenie do Pisma Świętego, wybrane zagadnienia z zakresu egzegezy Starego i Nowego Testamentu, wykłady monograficzne.

Zajęcia prowadzą m.in.: ks. dr Zbigniew Grochowski - doktor nauk biblijnych i archeologicznych, wykładowca WSD w Elblągu i na UKSW w Warszawie; ks. dr hab. Marek Karczewski - profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wykładowca WSD w Elblągu i na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie; ks. mgr Jarosław Kiełb - ojciec duchowny WSD w Elblągu; ks. dr Wojciech Skibicki - prorektor WSD w Elblągu, liturgista; ks. mgr Tomasz Wieczorek - teolog biblijny, duszpasterz i inni zaproszeni goście.

Elbląska Szkoła Biblijna na poziomie podstawowym posiada dwa kursy bazowe A+B, które będą oferowane na przemian raz w roku, dlatego osoby, które nie mogły wziąć udziału w zeszłorocznym kursie A, będą mogły go uzupełnić w przyszłym roku (2014/15). Ukończenie kursów A+B, niezależnie od kolejności, będzie potwierdzone pamiątkowym dyplomem oraz umożliwi udział w ewentualnych późniejszych zajęciach specjalistycznych.

Organizatorzy przewidują 7 spotkań w wybrane soboty – raz w miesiącu. Miejscem spotkań w I semestrze będzie aula Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu przy ul. Bożego Ciała 10. Zajęcia prowadzone są w godz. 9.00-12.00 i obejmują trzy wybrane bloki tematyczne. Udział w szkole jest bezpłatny. Możliwy jest nieobowiązkowy zakup dostępnych publikacji i kserokopii lub ewentualne drobne opłaty za korzystanie z kawiarni.

Patronat naukowy i kościelny nad szkołą objęło Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu.
pp (KAI) / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 listopada 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-10-19 13:47 Elbląg: biskup Styrna ustanowił sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Biskup elbląski Jan Styrna przewodniczył dziś Mszy św. w elbląskim kościele redemptorystów pw. Matki Boskiej Królowej Polski, podczas której ustanowił nowe sanktuarium – Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

– Dziękujmy Panu Bogu, że w swojej łaskawości przygotował tę świątynię z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i serca ludzkie przy współpracy wiernych swoich sług duchownych i świeckich, aby była ona szczególnym miejscem świętym: Sanktuarium – zaapelował biskup Styrna, witając wiernych. – Prośmy, abyśmy stawali się coraz bardziej żywymi sanktuariami Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zawsze w naszej duszy było miejsce dla Jezusa Chrystusa, abyśmy Go mogli przyjmować w Eucharystii i w ten sposób również okazywać miłość i cześć naszej Niebieskiej Matce – podkreślił pasterz Kościoła elbląskiego.

Kanclerz kurii ksiądz prałat dr Zdzisław Bieg odczytał dekret biskupa elbląskiego z dnia 1 stycznia br. ustanawiający sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a homilię wygłosił prowincjał prowincji warszawskiej redemptorystów ojciec Janusz Sok.

– Bardzo dziękuję za tę wrażliwość wiary, że dostrzegliście w tym miejscu szczególną obecność Pana Boga – mówił ojciec prowincjał. – To sanktuarium bez waszej wiary by tu nie powstało. Potrzeba Pana Boga, ale potrzeba też wiary człowieka. Potrzeba było, by ta posadzka została wytarta waszymi kolanami, a te mury ogrzane waszą modlitwą, tym przekonaniem, że chcecie, by to miejsce nazwane było sanktuarium – omodlone, wyczekane – zaznaczył o. Sok.

Kapłan zwrócił uwagę na rolę modlitwy w życiu człowieka. – Po co się modlić? Zdrowie zależy od lekarzy, sportu. Sukcesy w szkole zależą od systematycznej pracy, dobrobyt zależy trochę od szczęścia, trochę od sprytu, obrotności. Gdzie tu potrzebna modlitwa? – zastanawiał się ojciec redemptorysta. – Dopiero jak się w życiu zacznie walić wszystko, to ktoś sobie przypomni pacierz, którego nie mówił od lat. Z jaką pokora pada na kolana, z jakim trudem przypomni sobie „Zdrowaś Mario”, bo już nie ma gdzie szukać ratunku – podkreślił kapłan.

Ojciec Sok zauważył, że coraz częściej modlitwa traktowana jest instrumentalnie. – Modlitwa to nie jest załatwianie sobie u Pana Boga czegoś na ostatnią chwilę, tak żeby było po mojemu. To nie jest modlitwa. Modlitwa to zwyczajne codzienne rozmawianie sobie z Panem Bogiem i powinno się ją zapisywać na receptę, bo ona prostuje skołataną głowę i serce zbolałe – zaznaczył ojciec Sok.

Nawiązując do ustanowienia nowego maryjnego sanktuarium ojciec prowincjał apelował o bliskość z Maryją.
– Spójrzmy teraz na Nią. Niech będzie bliżej nas, niech usiądzie obok nas, niech zejdzie z obrazu. Niech ożyje, niech nabierze rumieńców na konkretnej twarzy. Ucz nas wiary, ucz wrażliwości życia, w którym Bóg daje znaki, że jest. Matka Boża pomaga, gdy się w to wierzy. Cuda się dzieją dla tych ludzi, którzy wierzą w cuda. Inni cudów w ogóle nie widzą – podkreślił ojciec Sok.

Podczas Mszy św. biskup Styrna dokonał poświęcenia kaplicy ku czci bł. Jana Pawła II. Kaplica powstała dzięki ofiarności parafian, jest dziękczynieniem Bogu za dar ustanowienia sanktuarium i zbliżającej się kanonizacji papieża-Polaka.

– Niech ta świątynia z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy będzie prawdziwie sanktuarium promieniującym Twoją chwałą. Niech ci, którzy modlić się tu będą, wzrastają w wierze, nadziei i miłości – powiedział na zakończenie bp elbląski.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Elbląga, duchowieństwo oraz licznie zgromadzeni wierni. Uroczystości transmitowane były przez Telewizję Trwam i Radio Maryja.

Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którego kopie rozsiane są po całym chrześcijańskim świecie, został namalowany na desce z drewna cedrowego o wymiarach 54 cm x 41,5 cm. Na przestrzeni wieków otrzymał dwa główne tytuły: Matka Boża Bolesna oraz Matka Boża Nieustającej Pomocy. Autorstwo obrazu przypisywane jest mnichowi bazyliańskiemu – S. Lazzaro. Niektóre źródła mówią, iż został namalowany w IX wieku na Krecie, inne zaś datują go na wiek XII i wywodzą z Bizancjum lub nawet z klasztoru Chilandar na świętej Górze Athos.

Według legendy do Europy przywiózł go bogaty kupiec. W czasie podróży statkiem, gdy na morzu rozszalał się sztorm, człowiek ten wyjął obraz ze skrzyni i pokazał przerażonym podróżnym. Ich modlitwy do Matki Bożej ocaliły statek z nieuchronnej katastrofy. Po przybyciu do Rzymu ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza. W dobie napoleońskiej obraz zaginął. Po ponad pół wieku odnalazł go redemptorysta o. Michał Marchi. W 1865 roku papież Pius IX powierzył cudowny wizerunek redemptorystom, mówiąc: "Sprawcie, aby ten obraz poznano na całym świecie i aby się w nim rozmiłowano."

Obraz przedstawia Maryję, która na lewym ręku podtrzymuje Dzieciątko. Pan Jezus, pochylając się ku Matce obiema rękoma trzyma się Jej prawej dłoni, a równocześnie z niepokojem patrzy w dal. Obok Archaniołowie ukazują narzędzia męki: Gabriel trzyma krzyż i gwoździe, Michał – włócznię, trzcinę, gąbkę oraz naczynie z octem. Na twarzy Matki Bożej – ból, a równocześnie matczyna troska o wszystkie Jej dzieci i gotowość niesienia im pomocy. W centrum obrazu są splecione dłonie Jezusa i Maryi. Palce Matki wskazują na Jej Syna – ukazują Go jako Zbawiciela, naszą Drogę, Prawdę i Życie.

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest dziś najbardziej rozpowszechnionym w świecie obrazem Maryjnym. Została umieszczona w kościele redemptorystów pw. św. Alfonsa Liguoriego w Rzymie (nieopodal bazyliki Santa Maria Maggiore). 23 czerwca 1867 roku odbyła się uroczysta koronacja obrazu, zaś w roku 1876 ustanowiono święto Błogosławionej Dziewicy Maryi pod wezwaniem Nieustającej Pomocy na dzień 27 czerwca.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 października 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-10-12 17:20 Elbląg: uroczysta gala rozpoczęła obchody XIII Dni Papieskich

Wręczeniem Elbląskiej Nagrody „Tuus” oraz koncertem zespołu GOSPEL RAIN rozpoczęły się diecezjalne obchody XIII Dni Papieskich, którym przyświeca hasło „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Imprezy upamiętniające dzieło i postać papieża-Polaka potrwają przez cały miesiąc październik.

– Jan Paweł II urósł nam na mistrza dialogu. Bóg wychowywał go darami Ducha Świętego, a On przyjmował to Boże oddziaływanie i pozwolił się prowadzić, pozwolił się wychowywać – powiedział biskup elbląski Jan Styrna podczas gali – Wpatrujmy się w Jana Pawła II, który zawsze widział człowieka i starał się z nim spotkać, starał się go zauważyć, okazać szacunek, ale jednocześnie umiał mocno stać przy prawdzie i przy Bożej nauce – zaznaczył hierarcha.

– Niech nasze spotkanie przebiega w atmosferze szacunku, życzliwości i zrozumienia. Niech pomoże nam nawiązywać na co dzień dialog z Bogiem, z Jego świętymi i z tymi, których Bóg uczynił naszymi siostrami i braćmi – podkreślił bp Styrna.

Laureatką tegorocznego „Tuusa” została Wanda Teresa Król – lekarz pediatra, specjalista rehabilitacji dziecięcej, współtwórczyni ośrodka rehabilitacji dzieci i młodzieży. Jej sercu bliskie są problemy osób cierpiących. W diecezji elbląskiej jest animatorką Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego liczących już ponad 2 tys. członków. Działa czynnie w Akcji Katolickiej i w apostolacie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

– W najśmielszych marzeniach nie spodziewałam się nagrody za pracę na rzecz Pana Boga – powiedziała skromna pani doktor. – Ale jeżeli już tak ma być, to cieszę się, że dzieje się to w dniach poświęconych pamięci Ojca świętego Jana Pawła II – podkreśliła laureatka.

Kapituła nagrody wyróżniła także III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz Teresę Miłoszewską, pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” i organizatorkę Międzynarodowych Spotkań Artystycznych.

– Teresa Miłoszewska tworzy przestrzeń dialogu i współpracy między światem ludzi zdrowych i niepełnosprawnych – napisała kapituła w nominacji.

Wśród nominowanych znaleźli się ponadto Zuzanna Makowska – uczennica gimnazjum szkół pijarskich w Elblągu, wolontariuszka hospicjum i organizatorka koncertów charytatywnych, oraz wolontariusze Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, współpracujący z hospicjum i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, organizujący imprezy dla dzieci oraz zbiórki pieniędzy dla potrzebujących.

Nagroda „Tuus” jest przyznawana od siedmiu lat. Kapituła nagrody zauważa ludzi zaangażowanych w promocję człowieka, pracę charytatywną oraz działalność edukacyjno-wychowawczą.

Galę uświetnił koncert jednej z czołowych grup sceny chrześcijańskiej „Gospel Rain”. To kilkudziesięcioosobowy chór wykonujący z towarzyszeniem instrumentarium muzykę uwielbieniową. Autorem większości kompozycji są członkowie zespołu z liderem Grzegorzem Głuchem na czele. Półtoragodzinny koncert był nie tylko wokalno-instrumentalną ucztą na wysokim poziomie, ale także wyrazem i świadectwem głębokiej wiary w Jezusa Chrystusa.

Impreza odbyła się w Hali Centrum Sportowo-Biznesowego pod patronatem bp. Jana Styrny i prezydenta Elbląga Jerzego Wilka.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 października 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-10-10 17:56 Elbląg: Uroczysta gala rozpocznie obchody XIII Dni Papieskich

Wręczenie nagród „Tuus” oraz koncert zespołu GOSPEL RAIN zainaugurują w piątek 11 października obchody XIII Dni Papieskich w Elblągu, którym przyświeca hasło „Jan Paweł II – Papież Dialogu”.

Elbląska Nagroda „Tuus” zostanie przyznana po raz siódmy. Statuetki trafią do osób i instytucji, które w swojej działalności kierują się nauczaniem bł. Jana Pawła II. W części muzycznej wystąpi jeden z najlepszych polskich zespołów sceny chrześcijańskiej „Gospel Rain”. Trzon zespołu stanowi trzydziestoosobowy chór, jego członkowie nagrali dwie płyty studyjne i jedną koncertową, wielokrotnie występowali w TVP.

Uroczysta gala rozpocznie się o godzinie 17.00 w hali Centrum Sportowo-Biznesowego przy ulicy Grunwaldzkiej.

Natomiast 13 października w katedrze św. Mikołaja o godz. 10.00 biskup elbląski Jan Styrna odprawi Mszę św., a wieczorem przy pomniku Jana Pawła II odbędzie się Wieczornica Papieska.

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły zaprasza na dwie wystawy tematyczne: „Jan Paweł II Papież Dialogu” oraz „Duchowni przyjaciele Jana Pawła II”, której autorką jest Halina Gnat. Instytucja proponuje również lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Z Janem Pawłem dookoła świata”. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie przez bibliotekarzy pod nr. tel. (55) 237 62 62, 63.

20 października w parafii Matki Bożej Królowej Polski o godz. 18.00 wystąpi chór „Redemptoris” oraz Elbląska Orkiestra Kameralna pod batutą Leszka Goska. Partie solowe wykonają Alicja Rumianowska i Piotr Kusiewicz.
Wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 października 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-10-03 11:19 Elbląg: bp Styrna apeluje o pomoc dla ofiar wojny w Syrii

W najbliższą niedzielę 6 października w kościołach diecezji elbląskiej, tak jak w całym kraju, odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na rzecz ofiar wojny w Syrii. O pomoc zaapelował ordynariusz elbląski bp Jan Styrna.

"Zwracam się do wszystkich wiernych naszej diecezji, aby swoimi ofiarami i darem modlitwy zechcieli włączyć się do akcji pomocy ofiarom wojny w Syrii" – napisał biskup elbląski w apelu skierowanym do wiernych. "W odpowiedzi na zatroskanie Ojca Świętego Franciszka oraz w duchu miłości chrześcijańskiej, Kościół Diecezji Elbląskiej pragnie okazać konkretny znak solidarności z ofiarami wojny w Syrii poprzez modlitwę i pomoc materialną" – podkreślił bp Styrna.

Zebrane ofiary trafią do diecezjalnej Caritas, która przekaże je potrzebującym.

Rozpoczęte w styczniu 2011 protesty przeciw autorytarnym rządom Baszara al-Assada przerodziły się w wojnę domową trwającą do dzisiaj. Według informacji Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w działaniach wojennych zginęło już ponad 115 tys. osób.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 października 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-09-29 15:41 Bp Jan Styrna ustanowił nowe sanktuarium

Biskup Jan Styrna podjął decyzję o ustanowieniu nowego sanktuarium – Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy kościele redemptorystów pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Elblągu. Uroczystość ustanowienia odbędzie się 19 października.

– Maryja obdarowana przez Boga szczególnym uczestnictwem w Bożej Świętości, w dziele odkupienia ludzi, wywyższona w chwale niebios nieustannie troszczy się o każdego człowieka, o każde swoje dziecko – napisał biskup elbląski w liście pasterskim skierowanym do wiernych.

Bp Styrna zwrócił szczególną uwagę na rolę sanktuarium w umacnianiu wiary i kształtowaniu życia duchowego wiernych.– Sanktuarium ma też być szczególnym ośrodkiem promieniowania religijnego przez gorliwe głoszenie Słowa Bożego, żywą i rozwiniętą liturgię, posługę sakramentalną, rozmodlenie – zauważył bp Styrna.

W diecezji elbląskiej znajduje się już Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Związane jest ono z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Na obrazie, w dolnej części widzimy też pielgrzymów, których prowadzą św. Dominik i św. Jacek z Różańcem w ręku. Obraz pochodzi z XVII wieku. Przy nim rozwijało się Bractwo Różańca Najświętszej Maryi Panny. Zachowane Księgi Bractwa zawierają nazwiska kilku tysięcy członków. Obraz zasłynął łaskami w szerokiej okolicy.

Zapraszając wiernych do uczestnictwa w uroczystości religijnej w dniu ustanowienia sanktuarium, bp elbląski wyraził nadzieję, że wśród Ludu Bożego rozpowszechni się i umocni przywiązanie do odmawiania Różańca Świętego oraz „do tworzenia róż Żywego Różańca, które łączą serca w miłości do Maryi i swą modlitwą uruchamiają moce Boże.”

Uroczystość ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w maryjnej świątyni redemptorystów w Elblągu rozpocznie wspólna modlitwa różańcowa o godz. 10.30. Po niej podczas uroczystej Mszy św. bp Styrna dokona poświęcenia bocznej kaplicy ku czci bł. Jana Pawła II oraz ogłosi świątynię Sanktuarium MBNP.

Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy został namalowany na desce z drewna cedrowego o wymiarach 54 cm x 41,5 cm. Na przestrzeni wieków otrzymał dwa główne tytuły: Matka Boża Bolesna oraz Matka Boża Nieustającej Pomocy. Autorstwo obrazu przypisywane jest mnichowi bazyliańskiemu – S. Lazzaro. Niektóre źródła mówią, iż został namalowany w IX wieku na Krecie, inne zaś datują go na wiek XII i wywodzą z Bizancjum lub nawet z klasztoru Chilandar na świętej Górze Athos.

Według legendy do Europy przywiózł go bogaty kupiec. W czasie podróży statkiem, gdy na morzu rozszalał się sztorm, człowiek ten wyjął obraz ze skrzyni i pokazał przerażonym podróżnym. Ich modlitwy do Matki Bożej ocaliły statek z nieuchronnej katastrofy. Po przybyciu do Rzymu ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza. W dobie napoleońskiej obraz zaginął. Po ponad pół wieku odnalazł go redemptorysta o. Michał Marchi. W 1865 roku papież Pius IX powierzył cudowny wizerunek redemptorystom, mówiąc: "Sprawcie, aby ten obraz poznano na całym świecie i aby się w nim rozmiłowano."

Obraz przedstawia Maryję, która na lewym ręku podtrzymuje Dzieciątko. Pan Jezus, pochylając się ku Matce obiema rękoma trzyma się Jej prawej dłoni, a równocześnie z niepokojem patrzy w dal. Obok Archaniołowie ukazują narzędzia męki: Gabriel trzyma krzyż i gwoździe, Michał – włócznię, trzcinę, gąbkę oraz naczynie z octem. Na twarzy Matki Bożej – ból, a równocześnie matczyna troska o wszystkie Jej dzieci i gotowość niesienia im pomocy. W centrum obrazu są splecione dłonie Jezusa i Maryi. Palce Matki wskazują na Jej Syna – ukazują Go jako Zbawiciela, naszą Drogę, Prawdę i Życie.

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest dziś najbardziej rozpowszechnionym w świecie obrazem Maryjnym. Została umieszczona w kościele redemptorystów pw. św. Alfonsa Liguoriego w Rzymie (nieopodal bazyliki Santa Maria Maggiore). 23 czerwca 1867 roku odbyła się uroczysta koronacja obrazu, zaś w roku 1876 ustanowiono święto Błogosławionej Dziewicy Maryi pod wezwaniem Nieustającej Pomocy na dzień 27 czerwca.
paz / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 września 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-09-27 18:06 Pasłęk: zakończyły się Warsztaty Muzyki Liturgicznej

Pod hasłem „Credo in unum Deum” odbyły się Warsztaty Muzyki Liturgicznej dla śpiewaków, kantorów, chórzystów i organistów diecezji elbląskiej. W trzydniowych zajęciach uczestniczyło ponad 140 osób.

– W naszej pracy skupiliśmy się na ćwiczeniach dotyczących instrumentu głosowego, emisji głosu oraz estetyki wokalnej – powiedział KAI ks. dr Piotr Towarek z Elbląga, muzykolog i jeden z organizatorów warsztatów. – Położyliśmy także nacisk na ćwiczenia fizyczne pomagające rozwijać mięśnie pracujące podczas śpiewu oraz na dobór repertuaru śpiewów liturgicznych – podkreślił ks. Towarek.

W spotkaniu miłośników śpiewania większość stanowiła młodzież na co dzień mieszkająca nie tylko w Elblągu czy Pasłęku, ale również w pobliskich wioskach. Organizatorzy zauważają coraz większe zainteresowanie tego typu inicjatywami w małych środowiskach.

– Chciałbym gorąco podziękować zwłaszcza proboszczom z wiejskich parafii, którzy pomogli swoim parafianom dotrzeć na nasze zajęcia, ale także – i to szczególnie cenne – sfinansowali pobyt parafialnych scholi i chórów w Pasłęku – zaznaczył ks. Piotr Towarek. – Bardzo cieszy nas też udział licznej grupy mężczyzn /ok. 40 osób/, gdyż panów trudniej namówić do śpiewania podczas obrzędów liturgicznych – stwierdził organizator warsztatów.

Uczestnikom towarzyszyła orkiestra kameralna „Capella Sancti Nicolai”, której założycielem i dyrygentem jest ks. Towarek, działająca od 1999 roku w elbląskiej szkole muzycznej.

Drugim prowadzącym zajęcia był ks. Grzegorz Mocarski, muzykolog pracujący w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie i organista w katedrze św. Jakuba w Olsztynie.

Uczestnicy warsztatów zaprezentują się podczas uroczystości zakończenia Roku Wiary w katedrze elbląskiej 23 listopada.

Organizatorami projektu byli: ks. Jan Sindrewicz - proboszcz parafii św. Józefa w Pasłęku, Akcja Katolicka przy parafii św. Józefa w Pasłęku, Chór parafii św. Józefa w Pasłęku "Carmen Gregorianum", ks. dr Piotr Towarek - Delegat Biskupa Elbląskiego ds. muzyki kościelnej.
pp / Pasłęk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 27 września 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-09-16 11:01 Zielonka Pasłęcka: Dożynki Diecezjalne z relikwiami świętych i błogosławionych

Zakończyły się dwudniowe uroczystości dożynkowe w Sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej. Podczas uroczystej Mszy św. 15 września biskup elbląski Jan Styrna dokonał poświęcenia odnowionego kościoła oraz przekazał sanktuarium relikwie świętych i błogosławionych: Andrzeja Boboli, Urszuli Ledóchowskiej, Anieli Salawy i Marceliny Darowskiej. W ostatniej chwili dotarły również relikwie św. Rafała Kalinowskiego i bł. Piotra Frassatiego, patrona studentów, młodzieży i ludzi gór.

Bp Styrna, zwracając się do rolników docenił trud ich pracy, której owoce wszyscy spożywamy. Przedstawił także sylwetki świętych i błogosławionych, których relikwie odtąd będą czczone w tamtejszym sanktuarium, a na koniec polecił wszystkich Jezusowi Miłosiernemu.

Biskup elbląski poświęcił płody rolne oraz wieńce żniwne, które przyniosły delegacje rolników z różnych parafii, na czele ze starostami tegorocznych dożynek – Agnieszką i Wilhelmem Juniewiczami z Gołąbek, właścicielami dużego gospodarstwa rolnego.

– Cieszę się bardzo, że dopisała pogoda – powiedział KAI ks. kanonik Czesław Drężek, proboszcz i kustosz sanktuarium. – Cały tydzień padał deszcz, a dzisiaj się rozpogodziło. Myślę, że jest to znak naszej prawdziwej wiary, bo człowiek, który się modli a nie wierzy, nie przynosi owoców – podkreślił ks. kanonik.

– Największą radością jest fakt, że nasze sanktuarium wzbogaciło się o kolejne relikwie świętych i błogosławionych, o których wstawiennictwo u Boga zabiegamy w codziennych modlitwach – podkreślił ks. Drężek. – Mamy już 26 relikwii w naszej świątyni.

W tegorocznych dożynkach udział wzięło kilkuset wiernych nie tylko z diecezji elbląskiej, ale także z diecezji ościennych – warmińskiej, gdańskiej i pelplińskiej. W uroczystościach uczestniczyły również siostry zakonne – urszulanki, niepokalanki, terezjanki i samarytanki.

Po uroczystościach religijnych na gości i wiernych czekała tradycyjna agapa.

Parafia w Zielonce Pasłęckiej została erygowana w 1506 roku, reerygowana po II wojnie światowej w 1962 roku. Obecny kościół parafialny św. Jana Chrzciciela został zbudowany w latach 1778-1792. W 1987 roku biskup warmiński Edmund Piszcz intronizował w kościele św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej cudowny obraz Pana Jezusa Miłosiernego oraz wydał dekret, w którym napisał m.in.: „Dla pogłębienia wiary i umocnienia świętości ludu Bożego ustanawiam niniejszy kościół parafialny w Zielonce Pasłęckiej diecezjalnym sanktuarium Jezusa Miłosiernego”. Coraz liczniej przybywających pielgrzymów przyciąga, obok cudownego obrazu, Golgota wybudowana z polnych kamieni obok kościoła w latach 1986-87. W pobliżu świątyni znajduje się również grota Matki Bożej z Lourdes.

Początki obrazu Chrystusa przedstawionego jako Król Boleści są tajemnicze. Niedawne badania konserwatorskie potwierdziły, że wizerunek pochodzi z początku XVII wieku, a jego autor jest nieznany. Przez kilka stuleci obraz odbierał cześć w Tarnorudzie na Podolu, czyli na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Niezwykły wizerunek został namalowany olejnymi farbami na płótnie o wymiarach 69,5 x 54 cm. Obydwiema dłońmi cierpiący Jezus ukazuje ranę na prawym boku zadaną Mu włócznią przez żołnierza. Na dole obrazu, na szarfie ze srebrnej blachy wypisane są słowa: „Lud się do Ciebie w potrzebie ucieka. Jezu, od Ciebie miłosierdzia czeka. Roku 1773”.

Po wybuchu rewolucji październikowej nastały ciężkie czasy dla ludzi wierzących, zwłaszcza zaś dla katolików zamieszkałych na terenach Związku Radzieckiego. Ówczesny proboszcz Tarnorudy, przeczuwając najgorsze, postanowił w 1920 roku wywieźć obraz do Tarnopola. Wkrótce inny kapłan zawiózł obraz do Krakowa, gdzie znalazł schronienie w kościele św. Kazimierza. Po dziewięciu latach Tułacz Tarnorudzki udał się w dalszą drogę. Na desce przytwierdzonej do obrazu wypisano ręcznie trasę podróży: „We wrześniu 1929 roku obraz ten przewieziony z Krakowa do katedry łuckiej. W uroczystej procesji przeniesiony z łuckiej katedry do kościoła w Rożyszczach”.

W 1945 roku parafianie z Rożyszcz musieli opuścić swoje strony rodzinne i szukać nowego miejsca na ziemi. Owym nowym miejscem Wołyniaków stała się wieś Zielonka Pasłęcka. Ostatni proboszcz Rożyszcz przywiózł obraz go do Malborka. Po jego śmierci w 1950 roku ślad po wizerunku zaginął.

Po prawie trzydziestu latach cudowny obraz odnalazł się – był w klasztorze sióstr terezjanek w Ostródzie. Po kolejnych 7 latach, dzięki staraniom ks. Czesława Drężka – obecnego proboszcza z Zielonki Pasłęckiej, Tarnorudzki Jezus zawitał u „swoich”, gdzie po dzień dzisiejszy odbiera cześć.
paz / Zielonka Pasłęcka
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 września 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-09-14 16:13 Zielonka Pasłęcka: rozpoczynają się Dożynki Diecezjalne

Nieszporami i Mszą św. w intencji powołań, odprawioną przez bpa pomocniczego Józefa Wysockiego, rozpoczną się dzisiaj o godz. 18.30 w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej Dożynki Diecezjalne połączone z odpustem parafialnym. W niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00 bp Jan Styrna poświęci odnowiony kościół i przekaże relikwie św. Andrzeja Boboli, św. Urszuli Ledóchowskiej, bł. Anieli Salawy i bł. Marceliny Darowskiej.

Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego powita rolników, hodowców i pszczelarzy, którzy będą dziękować Bogu za tegoroczne plony, uczestnicząc w nieszporach, Mszy św., Apelu Jasnogórskim, Drodze Krzyżowej i adoracji.

W niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00 bp Jan Styrna poświęci odnowiony kościół i przekaże relikwie św. Andrzeja Boboli, św. Urszuli Ledóchowskiej, bł. Anieli Salawy i bł. Marceliny Darowskiej. Po uroczystej Sumie nastąpi poświęcenie wieńców dożynkowych.

Starościną i Starostą tegorocznych Dożynek Diecezjalnych są Pani Agnieszka i Wilhelm Juniewiczowie z Gołąbek. Pan Juniewicz został odznaczony w trakcie sesji Rady Miejskiej w Pasłęku w dniu 8 lutego 2013 r. odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00 bp Jan Styrna poświęci odnowiony kościół i przekaże relikwie św. Andrzeja Boboli, św. Urszuli Ledóchowskiej, bł. Anieli Salawy i bł. Marceliny Darowskiej.

Św. Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. W wieku 20 lat wstąpił do jezuitów w Wilnie. Po dwóch latach nowicjatu złożył śluby proste. Studiował filozofię na Akademii Wileńskiej, kończąc studia z wynikiem dobrym. Jako kleryk został przeznaczony do jednego z kolegiów do pracy pedagogicznej. Po dwóch latach nauczania młodzieży najpierw w Brunsberdze (Braniewie) a potem w Pułtusku, wrócił na Akademię Wileńską na dalsze studia teologiczne, które ukończył święceniami kapłańskimi (12 marca 1622 r.). W latach 1623-1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją, spowiednikiem, misjonarzem ludowym i prefektem bursy dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu. Jako misjonarz Andrzej obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, łączył sakramentem pary małżeńskie, wielu grzeszników skłonił do spowiedzi, nawracał prawosławnych. Schwytany przez Kozaków, straszliwie torturowany, został zamordowany 16 maja 1657 roku. Beatyfikowany 30 października 1853 roku. Kanonizowany 17 kwietnia 1938 roku w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przez Piusa XI. W kwietniu 2002 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylając się do prośby Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, nadała św. Andrzejowi Boboli tytuł drugorzędnego patrona Polski.

Julia Maria Ledóchowska urodziła się w wielodzietnej rodzinie hrabiowskiej 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf koło Wiednia. Była rodzoną siostrą Marii Teresy Ledóchowskiej, powszechnie nazywanej matką czarnej Afryki, założycielki sióstr klawerianek, beatyfikowanej przez Pawła VI w 1975 roku. Julia Maria kształciła się w Instytucie Najświętszej Maryi Panny prowadzonym przez Panie Angielskie w austriackim Sankt Polten. W roku ukończenia nauki przybyła wraz z rodziną do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni.

Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie i w dniu obłóczyn, 17 kwietnia 1887 r., przyjęła zakonne imię Maria Urszula. Pierwszą profesję zakonną złożyła 28 kwietnia 1889 roku. Następnie pracowała w krakowskim internacie sióstr. W 1904 roku jako przełożona domu kierowała internatem. Dwa lata później założyła pierwszy na ziemiach polskich internat dla studentek szkół wyższych.

Swoje powołanie do wychowania młodzieży i opieki nad nią odkryła jeszcze w nowicjacie. W 1907 r. z błogosławieństwem papieża Piusa X, z dwiema siostrami, w świeckim stroju wyjechała do pracy dydaktycznej w Petersburgu. Objęła tam kierownictwo zaniedbanego polskiego internatu i liceum św. Katarzyny. Następnie przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła gimnazjum dla dziewcząt.

Podczas I wojny światowej apostołowała w krajach skandynawskich, wygłaszając odczyty o Polsce, organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci. Jednocześnie nie zaniedbywała swego zgromadzenia, rozrastał się nowicjat i dom zakonny w Szwecji. Pod koniec wojny Urszula Ledóchowska przeniosła go do Danii, gdzie założyła również szkołę i dom opieki dla dzieci polskich. W roku 1920 Urszula wróciła do Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie - z myślą o pracy apostolskiej w nowych warunkach - założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane urszulankami szarymi. Umarła 29 maja 1939 r. w Rzymie. Tam też została pochowana w domu generalnym mieszczącym się przy via del Casaletto. Beatyfikowana przez Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. W 1989 zachowane od zniszczenia ciało bł. Urszuli zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego. 18 maja 2003 roku, w dniu swoich 83. urodzin, Jan Paweł II ogłosił ją w Rzymie świętą.

Aniela Salawa urodziła się 9 września 1881 r. w wielodzietnej, ubogiej rodzinie chłopskiej w Sieprawie pod Krakowem. Jej rodzice byli bardzo pobożni, a matka mimo wielu zajęć i obowiązków nie zaniedbywała wspólnej modlitwy rodzinnej, głośnego czytania książek i czasopism religijnych. Ukończyła jedynie dwie klasy szkoły elementarnej, ponieważ musiała pomagać matce przy gospodarstwie. Jako młoda dziewczyna, jesienią 1897 r. udała się do Krakowa, gdzie podjęła pracę jako służąca. Po śmierci swojej siostry zdecydowała się na złożenie ślubu dozgonnej czystości.

W 1900 r. przystąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich św. Zyty, którego zadaniem było niesienie pomocy służącym. Wywierała bardzo silny wpływ na otoczenie. Dzieliła się pożywieniem i pieniędzmi z biedniejszymi od siebie. Garnęły się do niej zwłaszcza najmłodsze służące, dla których była matką i przyjaciółką.

W 1912 r. Aniela Salawa wstąpiła do III zakonu św. Franciszka i złożyła profesję. Zafascynowana duchowością Biedaczyny z Asyżu, okazywała niezwykłą wrażliwość na działanie Ducha Świętego. Modlitwa umacniała ją w cierpliwym dźwiganiu codziennego krzyża. Wszelkie urazy i poniżenia składała w ofierze Bogu za grzeszników.

Umiała przebaczać i odpłacać dobrem za zło. W czasie I wojny światowej - mimo że bardzo pogorszył się jej stan zdrowia, nasiliły się dolegliwości płuc i żołądka - pomagała w krakowskich szpitalach, niosąc pomoc i wsparcie rannym żołnierzom. Opiekowała się także jeńcami wojennymi. W 1916 r. podupadła jednak na zdrowiu tak, że konieczna stała się hospitalizacja. Po wypisaniu ze szpitala nie mogła już podjąć pracy zarobkowej. Ostatnie pięć lat życia spędziła w nędzy, z pogodą ducha dźwigając krzyż choroby.

Swoje cierpienia ufnie ofiarowała Chrystusowi jako wynagrodzenie za grzechy świata. W tym czasie wiele też modliła się, czytała, rozmyślała. Obdarzona została przeżyciami mistycznymi. Zmarła na gruźlicę 12 marca 1922 r. w krakowskim szpitalu św. Zyty. Umierała samotnie, opuszczona przez wszystkich, wśród straszliwych cierpień, ale w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem jako tercjarka franciszkańska. Beatyfikowana została 13 sierpnia 1991 r. przez Jana Pawła II na krakowskim Rynku.

Marcelina Darowska urodziła się 16 stycznia 1827 r. w Szulakach w rodzinie ziemiańskiej. Od dzieciństwa myślała o życiu zakonnym; jednak zgodnie z wolą ojca w wieku 22 lat wyszła za mąż za Karola Darowskiego. Wkrótce urodziła syna i córkę. Obowiązki żony i matki wypełniała wzorowo, nie pamiętając o sobie. Po trzech latach małżeństwa jej mąż zmarł nagle na tyfus, w rok później zmarł ich maleńki synek. W celach leczniczych wyjechała za granicę.

W Rzymie w czasie modlitwy zrozumiała, że jest wezwana do stworzenia zgromadzenia o charakterze wychowawczym. Jej ojcem duchowym był o. Hieronim Kajsiewicz. To on zapoznał ją z Józefą Karską, która także myślała o założeniu nowego zgromadzenia. Niestety, choroba córki Marceliny zmusiła ją do powrotu na Podole. Podjęła tu pracę społeczno-oświatową, pomagała chłopom w usamodzielnieniu się po uwłaszczeniu.

Mając 27 lat związała się w Rzymie prywatnymi ślubami ze zgromadzeniem tworzącym się wokół o. Hieronima i Józefy Karskiej. W 1863 r., po śmierci Józefy, została przełożoną nowej wspólnoty. Pius IX, błogosławiąc temu dziełu, powiedział: "To zgromadzenie jest dla Polski". W tym samym roku matka Marcelina przeniosła Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (niepokalanek) do Jazłowca (obecnie Ukraina). Otworzyła tam zakład naukowo-wychowawczy dla dziewcząt, który wkrótce stał się ośrodkiem polskości na terenie zaborów. Starała się nie tylko uczyć, ale przede wszystkim kształtować młode dziewczęta, aby mogły potem stać się dojrzałymi kobietami, żonami i matkami, zaangażowanymi w sprawy narodu i Kościoła. Z czasem powstały placówki w Jarosławiu, Niżnowie, Nowym Sączu i Słonimie.

W 1907 r. Marcelina wysłała siostry do nowego zakładu w Szymanowie, niedaleko Warszawy. Uzyskanie od rządu carskiego pozwolenia na otwartą pracę u wrót stolicy graniczyło z cudem. Zgoda jednak nadeszła. Obecnie w Szymanowie znajduje się dom generalny zgromadzenia. Marcelina zmarła 5 stycznia 1911 r. w Jazłowcu. Pozostawiła po sobie 144 tomów maszynopisów; stworzyła polską terminologię mistyczno-ascetyczną o zabarwieniu romantycznym. Beatyfikował ją w Rzymie Jan Paweł II 6 października 1996 r.
paz / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 września 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-09-01 17:21 Bp Styrna w rocznicę wybuchu II wojny światowej: wybór agresji i nienawiści to droga do urojonej wielkości

Trwają obchody 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Biskup elbląski Jan Styrna przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię w kościele św. Floriana w Szymankowie na Żuławach, gdzie 1 września 1939 roku Niemcy zamordowali polskich kolejarzy i celników oraz członków ich rodzin.

- Wybieranie przez człowieka agresji, pogardy i nienawiści to droga do urojonej wielkości – mówił bp Styrna. – Poniżanie godności człowieka, zanegowanie wartości i zasad moralnych, niszczenie życia ludzkiego, zniewolenie ludzi i całych narodów wynikają z pychy człowieka, a pycha jest chorobą wyrastającą z nasienia zła, z zakłamania, z fałszywego obrazu siebie i rzeczywistości wokół nas – podkreślał.

Bp Styrna przypomniał słowa Jana Pawła II, który w liście na Światowy Dzień Pokoju w 1999 roku napisał, że każda wojna jest klęską wszelkiego autentycznego humanizmu, czyli tego, co stanowi o szczególnej wartości i wielkości człowieka. Wojna jest porażką ludzkości, która nie potrafiła znaleźć rozwiązania konfliktów, nie potrafiła się porozumieć, mimo że Bóg obdarzył człowieka rozumem i zdolnością życia w zgodzie i miłości.

Biskup elbląski zwrócił uwagę, że zło szerzy się tam, gdzie nie ma wiary. Odwołując się do encykliki papieża Franciszka „Lumen fidei” (Światło wiary), zaapelował o miejsce wiary w społeczeństwie.

– Wiara nie jest sprawą prywatną. Człowiek jest istotą społeczną i Boże światło pada nie tylko na pojedynczych ludzi, ale na całe społeczeństwo – powiedział kapłan. – Wiara jest potrzebna, aby mogło powstać braterstwo oparte na mocnym fundamencie, mające silne korzenie. Trzeba, aby ludzie czuli się dziećmi jednego Boga Ojca, który wszystkich ogarnia nieskończoną miłością – zaznaczył bp Styrna.

Składając hołd ofiarom hitlerowskiej nienawiści, które w Szymankowie nagle i niespodziewanie utraciły swe życie służąc do końca Polsce, bp Styrna ostrzegł przed okropnościami wojny nie tylko militarnej, ale również technologicznej, niszczącej życie rodzinne i społeczne.

– Wojna to niszczenie człowieka – stwierdził biskup. – Dzisiejsza technika niesie wiele dóbr i korzyści, jest narzędziem dobrej działalności, ale z drugiej strony jest często tym, co człowieka deprawuje i ukazuje zło jako normalny styl ludzkiego życia – zaznaczył.

Po uroczystościach religijnych, nastąpił przemarsz pod pomnik Pomordowanych Kolejarzy i Celników, gdzie odmówiono apel poległych, a kompania reprezentacyjna 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oddała salwę honorową.

Przedstawiciele Służby Celnej na czele z Jackiem Kapicą, władze spółek kolejowych oraz związkowcy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystościach uczestniczyli członkowie rodzin zamordowanych Polaków oraz mieszkańcy Szymankowa.

Szymankowo to wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie malborskim, w gminie Lichnowy przy trasie linii kolejowej Tczew-Malbork i na obszarze Wielkich Żuław Malborskich. Do 1 września 1939 miejscowość była częścią niemiecko-polskiego kolejowego węzła granicznego. 1 września 1939 tutejsi kolejarze i celnicy zatrzymali niemiecki pociąg pancerny, mający podstępnie zaatakować stację kolejową w polskim Tczewie, kierując go na ślepy tor. Uniemożliwiono przez to kontynuowanie operacji przeciwko polskiej załodze mostu. Dzięki temu żołnierzom polskim udało się wysadzić w powietrze most kolejowy i pokrzyżować plany ataku niemieckiego. W odwecie Niemcy rozstrzelali 40 osób - 21 kolejarzy i celników oraz ok. 20 członków ich rodzin. Na pamiątkę czynu bohaterskich Polaków wzniesiono pomnik, przy którym co roku w rocznicę 1 września organizowane są uroczystości upamiętniające to wydarzenie.
pp / Szymankowo
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 września 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT